צור קשר
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול. 
מדיניות ההשקעות- שנת 2019
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-29/08/2019)
תשואה מתחילת השנה 17.86%
תשואה 12 חודשים אחרונים 7.31%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
מדד אלפא
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 11367
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 58,680
תחילת פעילות 01/2017
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000009641-11367-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-29/08/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
S&P500 EMINI FUT Sep19 14.9
NASDAQ 100 E-MINI Sep19 9.3
SPDR Trust Series 1 6.5
ISHARES CORP S&P 500 ETF 5.0
Powershares QQQ 5.0

התפלגות נכסי הקופה באחוזים
(מעודכן ל-29/08/2019)
חשיפה אפקטיבית למניות: 98.76%

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -4.08
תשואה נומינלית נטו -4.08
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 0.23
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.00
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.07
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.03

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצרהתפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/19-6/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 7/18-6/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 7/16-6/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 7/14-6/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 7/14-6/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.