קופה מרכזית לפיצויים
אנליסט מרכזית פיצויים ממשלתי

עיקרי מדיניות השקעה

מסלול בו יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ), באגרות חוב שקליות של מדינת ישראל ובאגרות חוב צמודות של מדינת ישראל הצפויות להיפרע בתוך שלוש שנים.
מדיניות ההשקעות - שנת 2022

ה
צהרה בנושא ESG
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-30/06/2022)
תשואה מתחילת השנה -2.44%
תשואה 12 חודשים אחרונים -1.36%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות -0.14%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 0.27%
מדד אלפא -0.96%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 1413
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 4,450
תחילת פעילות 02/2009
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000118-1413-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-30/06/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשלתית שקלית 0.4% 10/24 19.2
ממשלתי שקלי 324 17.9
גליל 5904 15.6
ממשלתית שקלית 1.5% 11/23 13.4
ממשל צמודה 0923 7.7

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-30/06/2022)
אג"ח קונצרניות סחירות 18.4% מזומנים ושווי מזומנים 1.8% אג"ח ממשלתיות סחירות 79.9% 1.80% 1.80% 79.82% 79.82% 18.38% 18.38%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 2.77
תשואה נומינלית נטו 2.25
תשואה מצטברת (2017-2021) 4.53
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.20
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 0.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.51
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.02
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

 

*ביום 05.01.2022 מוזג מסלול "אנליסט קופה מרכזית לפיצויים עד 10% במניות (מ.ה 2086) לתוך מסלול ההשקעה הזה.


מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר
. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 01/22-07/22; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 07/21-06/22; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 07/19-06/22; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 07/17-06/22; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 07/17-06/22 מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.