צור קשר
קופה מרכזית לפיצויים
אנליסט מרכזית פיצויים ממשלתי

עיקרי מדיניות השקעה

מסלול בו יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ), באגרות חוב שקליות של מדינת ישראל ובאגרות חוב צמודות של מדינת ישראל הצפויות להיפרע בתוך שלוש שנים.
מדיניות ההשקעות- שנת 2019 
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/12/2019)
תשואה מתחילת השנה 1.24%
תשואה 12 חודשים אחרונים 1.25%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 0.74%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 0.48%
מדד אלפא -0.12%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 1413
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 3,43
תחילת פעילות 02/2009
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000000118-1413-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/12/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשל שקלית 0421 22.4
ממשל שקלית 0722 18.5
ממשל צמודה 0922 17.2
ממשל צמודה 1020 13.1
גליל 5903 9.3

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/12/2019)

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 0.07
תשואה נומינלית נטו -0.41
תשואה מצטברת (2013-2017) 2.13
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.20
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.48
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.04
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצרהתפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/19-8/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 9/18-8/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 9/16-8/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 9/14-8/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 9/14-8/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.