קופה מרכזית לפיצויים
אנליסט מרכזית לפיצויים עד 10% במניות

עיקרי מדיניות השקעה

מסלול בו תתבצענה השקעות הקופה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הקופה, ללא הטיה דרך קבע לאפיק השקעות מסוים ובכפוף להסדר התחיקתי ובלבד שמרכיב המניות בו, לא יעלה בשום נקודת זמן על 10% מסך ההשקעות. 

נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/12/2020)
תשואה מתחילת השנה -0.05%
תשואה 12 חודשים אחרונים -0.04%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 1.54%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 2.40%
מדד אלפא -1.20%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 2086
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 2,213
תחילת פעילות 02/2013
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000118-2086-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/12/2020)
שם נייר ערך% אחזקה
עו'ש 18.4
גליל 5903 6.4
ממשלתי שקלי 1026 5.5
ממשל צמודה 0527 5.2
גליל 5904 5.2

התפלגות נכסי הקופה באחוזים
(מעודכן ל-31/12/2020)
אג"ח קונצרניות סחירות  31.2% השקעות אחרות 0.2% מזומנים ושווי מזומנים 18.4%  אג"ח ממשלתיות  סחירות 50.2% 18.40% 18.40% 50.20% 50.20% 31.20% 31.20% 0.20% 0.20%

ריכוז נתונים לשנת 2019 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 6.44
תשואה נומינלית נטו 6.01
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.20
תשואה מצטברת (2015-2019) 15.00
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.41
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.01
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 2/20-1/21; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 2/20-1/21; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 2/18-1/21; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 2/16-1/21; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 2/16-1/21מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.