צור קשר
אנליסט מרכזית לפיצויים כללי
אנליסט מרכזית לפיצויים כללי

עיקרי מדיניות השקעה

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.
מדיניות ההשקעות- שנת 2019
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/12/2019)
תשואה מתחילת השנה 14.76%
תשואה 12 חודשים אחרונים 14.77%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 6.67%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 5.25%
מדד אלפא 1.32%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 118
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.50
היקף נכסים באלפי ש''ח 146,58
תחילת פעילות 01/1995
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000000118-0118-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/12/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
מ.ק.מ. 910 6.9
SPDR Trust Series 1 4.0
Powershares QQQ 4.0
S&P500 EMINI FUT Mar20 3.4
ISHARES DAX DE 2.0

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/12/2019)
חשיפה אפקטיבית למניות: 40.39%

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -2.05
תשואה נומינלית נטו -2.46
תשואה מצטברת (2013-2017) 17.20
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.50
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.42
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.03
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.02

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצרהתפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/19-8/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 9/18-8/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 9/16-8/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 9/14-8/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 9/14-8/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.