צור קשר
קופות גמל


אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל

עיקרי מדיניות השקעה

 
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/12/2019)
תשואה מתחילת השנה 4.43%
תשואה 12 חודשים אחרונים 4.42%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 2.19%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 1.90%
מדד אלפא -0.48%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 1412
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 21,07
תחילת פעילות 02/2009
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000000811-1412-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/12/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשל שקלית 0323 16.5
גליל 5904 12.9
ממשל שקלית 0324 7.2
ממשל צמודה 0923 5.9
ממשל שקלית 1026 4.5

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/12/2019)

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -1.45
תשואה נומינלית נטו -1.97
תשואה מצטברת (2013-2017) 10.22
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי הניהול מיתרת הנכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.53
שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.08
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.04
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצרהתפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/19-9/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 10/18-9/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 10/16-9/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 10/14-9/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 10/14-9/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.