צור קשר
קופות גמל


אנליסט גמל מניות

עיקרי מדיניות השקעה

 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/10/2019)
תשואה מתחילת השנה 25.62%
תשואה 12 חודשים אחרונים 18.37%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 12.01%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 8.67%
מדד אלפא 2.40%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 814
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 182,714
תחילת פעילות 05/2003
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000000811-0814-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/10/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
S&P500 EMINI FUT Dec19 11.1
NASDAQ 100 E-MINI Dec19 8.4
Powershares QQQ 5.8
SPDR Trust Series 1 5.4
ISHARES CORP S&P 500 ETF 5.3

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/10/2019)
חשיפה אפקטיבית למניות: 97.79%

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -4.28
תשואה נומינלית נטו -4.87
תשואה מצטברת (2013-2017) 30.42
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.62
שיעור דמי הניהול מהפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.18
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.05
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.03

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצרהתפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/19-9/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 10/18-9/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 10/16-9/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 10/14-9/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 10/14-9/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.