קרן השתלמות
אנליסט השתלמות מניות

עיקרי מדיניות השקעה

 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-30/11/2020)
תשואה מתחילת השנה 11.23%
תשואה 12 חודשים אחרונים 12.55%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 11.57%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 10.83%
מדד אלפא 5.16%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 963
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.90
היקף נכסים באלפי ש''ח 581,040
תחילת פעילות 02/2005
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000560-0963-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-30/11/2020)
שם נייר ערך% אחזקה
Invesco QQQ trust NAS1 7.0
Spdr s&p 500 etf trust 6.9
Ishares core s&p 500 etf 4.5
ממשל שקלית 421 4.1
מלווה קצר מועד 911 3.4

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-30/11/2020)
מניות  ו וני"ע סחירים  אחרים 61.7% השקעות אחרות 2.8% מזומנים ושווי מזומנים 18.8%  אג"ח ממשלתיות  סחירות 16.8% 18.78% 18.78% 16.78% 16.78% 61.64% 61.64% 2.80% 2.80%
חשיפה אפקטיבית למניות: 95.61%

ריכוז נתונים לשנת 2019 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 30.21
תשואה נומינלית נטו 29.41
תשואה מצטברת (2015-2019) 57.98
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.90
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל שנתי 0.62
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.05
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.02

 

 מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/20-11/20; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 12/19-11/20; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 12/17-11/20; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 12/15-11/20; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 12/15-11/20  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.