צור קשר
קרן השתלמות
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
מדיניות ההשקעות- שנת 2019 
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-29/08/2019)
תשואה מתחילת השנה 0.45%
תשואה 12 חודשים אחרונים 0.33%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 0.35%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 0.39%
מדד אלפא 0.00%
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 1535
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 30,330
תחילת פעילות 01/2012
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000000560-1535-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-29/08/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
מ.ק.מ. 1219 16.9
מ.ק.מ. 1019 12.1
מ.ק.מ. 1119 11.1
מ.ק.מ. 310 10.7
מ.ק.מ. 510 9.4

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-29/08/2019)

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 0.18
תשואה נומינלית נטו -0.34
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.20
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.52
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.02
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצרהתפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/19-8/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 9/18-8/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 9/16-8/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 9/14-8/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 9/14-8/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.