קרן השתלמות
אנליסט השתלמות כללי

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 
מדיניות ההשקעות- שנת 2020
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-30/11/2020)
תשואה מתחילת השנה 2.61%
תשואה 12 חודשים אחרונים 3.16%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 4.71%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 5.50%
מדד אלפא 1.44%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 962
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.75
היקף נכסים באלפי ש''ח 3,511,265
תחילת פעילות 05/2004
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000560-0962-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-30/11/2020)
שם נייר ערך% אחזקה
Spdr s&p 500 etf trust 5.1
Invesco QQQ trust NAS1 4.7
ממשלתי שקלית 0142 1.6
מלווה קצר מועד 911 1.6
ממשל שקלית 421 1.3

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-30/11/2020)
מניות  ו וני"ע סחירים  אחרים 39.2% פקדונות והלוואות 5.0% השקעות אחרות 2.6% מזומנים ושווי מזומנים 13.2% אג"ח קונצרניות סחירות  25.5%  אג"ח ממשלתיות  סחירות 14.6% 13.19% 13.19% 14.59% 14.59% 25.47% 25.47% 39.16% 39.16% 5.00% 5.00% 2.60% 2.60%
חשיפה אפקטיבית למניות: 43.84%

ריכוז נתונים לשנת 2019 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 13.44
תשואה נומינלית נטו 12.74
תשואה מצטברת (2015-2019) 33.54
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 2.00
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.62
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.03
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.02

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

 מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/20-11/20; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 12/19-11/20; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 12/17-11/20; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 12/15-11/20; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 12/15-11/20  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.