קרן השתלמות
אנליסט השתלמות כללי

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 

מדיניות השקעות - שנת 2022

ה
צהרה בנושא ESG
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-30/06/2022)
תשואה מתחילת השנה -6.67%
תשואה 12 חודשים אחרונים -1.08%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 5.68%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 5.36%
מדד אלפא 0.36%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 962
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.75
היקף נכסים באלפי ש''ח 5,030,989
תחילת פעילות 05/2004
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000560-0962-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-30/06/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
Spdr s&p 500 etf trust 5.1
ממשלתית שקלית 0.4% 10/24 3.7
Invesco QQQ trust NAS1 2.6
ממשל שקלית 0723 1.5
ממשלתי שקלי 324 1.3

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-30/06/2022)
מניות וני"ע סחירים אחרים 35.7% פקדונות והלוואות 6.9% השקעות אחרות 1.2% מזומנים ושווי מזומנים 20.7% אג"ח קונצרניות סחירות 18.1% אג"ח ממשלתיות סחירות 17.3% 20.72% 20.72% 17.32% 17.32% 18.12% 18.12% 35.74% 35.74% 6.91% 6.91% 1.20% 1.20%
חשיפה אפקטיבית למניות: 45.11%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 15.63
תשואה נומינלית נטו 14.95
תשואה מצטברת (2017-2021) 44.71
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 2.00
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 0.00
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.59
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.05
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.03

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il