צור קשר
קרן השתלמות
אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות

עיקרי מדיניות השקעה

 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול. 
חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 
חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-29/08/2019)
תשואה מתחילת השנה 6.59%
תשואה 12 חודשים אחרונים 3.61%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 3.53%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
מדד אלפא
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 8679
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.50
היקף נכסים באלפי ש''ח 179,800
תחילת פעילות 12/2014
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
51188046-00000000000560-8679-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-29/08/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשל שקלית 0120 17.3
גליל 5903 3.4
ממשל צמודה 0527 2.7
גליל 5904 2.6
SPDR Trust Series 1 2.5

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-29/08/2019)
חשיפה אפקטיבית למניות: 19.36%

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -1.60
תשואה נומינלית נטו -1.95
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.50
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.36
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.02
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.01

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצרהתפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 2/18-1/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 2/18-1/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 2/16-1/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 2/14-1/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 2/14-1/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.