צור קשר
קרן השתלמות
השתלמות אג"ח עד 10% במניות

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. 
מדיניות ההשקעות- שנת 2019 
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-29/08/2019)
תשואה מתחילת השנה 6.04%
תשואה 12 חודשים אחרונים 3.68%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 3.09%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 2.56%
מדד אלפא -0.12%
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 8129
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.50
היקף נכסים באלפי ש''ח 63,120
תחילת פעילות 11/2013
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
51188046-00000000000560-8129-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-29/08/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשל שקלית 0120 15.8
גליל 5903 3.4
גליל 5904 3.1
ממשל צמודה 0527 2.9
ממשל שקלית 0928 2.8

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-29/08/2019)

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -1.74
תשואה נומינלית נטו -2.33
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.50
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.60
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.02
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.01

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצרהתפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/19-8/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 9/18-8/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 9/16-8/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 9/14-8/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 9/14-8/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.