מידע לסוכנים

סוכן יקר,
בהתאם לחוזר התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון (2016-10-3) מיום 3.8.2016, סוכן המעביר לחברה הפקדות באמצעות חשבון נאמנות, מתבקש להעביר לחברה, אחת לרבעון לפחות, דוח אשר מציג את כל ההפקדות שהועברו על ידי כל מעסיק במהלך תקופת הדוח, בחלוקה לפי עמיתים, לרבות מועדי ביצוע ההפקדות בחשבונות הנאמנות. על סוכן המנהל חשבון נאמנות נפרד לכל גוף מוסדי, להעביר דוח אודות ניהול חשבון הנאמנות וביצוע פעולות בחשבון הנאמנות.

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות
הצטרפות
*6646