משיכת כספים בסכומים נמוכים בפטור ממס מחשבון בעל יתרה צבורה נמוכה

משיכת כספים בסכומים נמוכים בפטור ממס מחשבון בעל יתרה צבורה נמוכה

בהתאם לתיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) , התשס"ה-2005, הוסמך שר האוצר לקבוע את התנאים בהם רשאים העמיתים למשוך מקופת הגמל לתגמולים, קופה אישית לפיצויים וקופת גמל לחיסכון אם סך הכספים בחשבונותיהם באותה קופת גמל אינו עולה על 8,000 ש"ח  
 
בהתאם לחקיקה האמורה קבע שר האוצר את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומיםנמוכים), תשע"ו-2016, ובהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מספטמבר 2016, רשאי עמית, אשר עומד בכל התנאים המפורטים להלן, למשוך את כספי התגמולים והפיצויים(1) שנצברו בחשבון קופת הגמל המנוהל על שמו, בפטור מלא ממס ובסכום חד פעמי:
 
התנאים לזכאות למשיכת הכספים
 
1. היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופת הגמל (קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לחיסכון וקופת גמל אישית לפיצויים) לא עלתה על 8,000 ש"ח(2) נכון למועד הקובע כפי שיוגדר להלן:
(א)  לעניין בקשת משיכה שהוגשה בידי העמית לחברה ביום 1 באפריל או לאחריו בשנה מסוימת – יום 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים (בפסקה זו – השנה הקודמת);
(ב)  לעניין בקשת משיכה שהוגשה בידי עמית לחברה עד יום 31 במרס בשנה מסוימת – יום 31 לדצמבר לשנה שקדמה לשנה הקודמת;
(ג)  על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לעניין בקשת משיכה שהוגשה בידי עמית לחברה מיום 1 בינואר 2016 עד יום 31 במרס 2017 – יום 31 בדצמבר 2015;
 
2. בחשבון קופת הגמל שממנו מתבקשת משיכת הכספים לא הופקדו כספים החל מיום 1.1.2014 ואילך.
3. מיום 1.1.2014 ואילך לא הועברו כספים (באופן מלא או חלקי) מקופת גמל אחרת לחשבון בקופת הגמל ממנו מתבקשת משיכת הכספים.
4. מיום 1.1.2014 ואילך לא הועברו כספים (באופן מלא או חלקי) מהחשבון בקופת הגמל ממנו מתבקשת משיכת הכספים אל קופות גמל אחרות.
 
במידה ועמית לא יממש את זכאותו למשיכת הכספים מחשבונו/חשבונותיו בקופת הגמל בהתאם לאמור לעיל, החל מיום 1.1.2016 רשאית החברה המנהלת לגבות מחשבונו בקופה/מסך חשבונותיו בקופה, דמי ניהול בסכום קבוע של 72 ש"ח(3) לשנה (שהם 6 ש"ח לחודש).

כיצד ניתן לממש את זכאותך ולמשוך את הכספים
?

ניתן למשוך את הכספים באחת מהדרכים הבאות-
 • הגשת מסמכי בקשת משיכה לאנליסט: 
 1. טופס בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה לכל חשבון ממנו מתבקשת המשיכה ולהעבירו לחברה המנהלת.
 2. צילום ת.ז.
 3. אסמכתא מהבנק או צילום המחאה מבוטלת בהם מצוינים פרטי חשבון הבנק אליו מבקש העמית למשוך את הכספים.
 4. ככל שנמשכים גם כספי פיצויים – יש לצרף טופס 161 חתום בידי המעסיק או לחלופין אישור המעסיק לשחרור הכספים לעמית
 • פניה טלפונית למרכז שרות הלקוחות של אנליסט בטלפון: 03-7147177 והעברת המסמכים הבאים:
 1. צילום ת.ז.

 2. אסמכתא מהבנק או צילום המחאה מבוטלת בהם מצוינים פרטי חשבון הבנק אליו מבקש העמית למשוך את הכספים.
 3. ככל שנמשכים גם כספי פיצויים – יש לצרף טופס 161 חתום בידי המעסיק או לחלופין אישור המעסיק לשחרור הכספים לעמית

        המשיכה תתבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון העו"ש על שמך


 את טופס הבקשה החתום בצירוף כל המסמכים הנלווים כאמור ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל: anapidyonot@analyst.co.il, או לפקס שמספרו:03-7147143, או לכתובת דואר למשרדינו: "אנליסט קופות גמל בע"מ", שד' רוטשילד 46, תל אביב 6688312.
 • פניה לאחד מסניפי בנק לאומי בצרוף המסמכים הבאים:
 1.  צילום ת.ז.
 2. אסמכתא מהבנק או צילום המחאה מבוטלת בהם מצוינים פרטי חשבון הבנק אליו מבקש העמית למשוך את הכספים.
 3. ככל שנמשכים גם כספי פיצויים – יש לצרף טופס 161 חתום בידי המעסיק או לחלופין אישור המעסיק לשחרור הכספים לעמית.
 
העברת הכספים לחשבון הבנק שפרטיו צוינו בבקשה (על דרך זיכוי חשבון הבנק של העמית באמצעות העברה בנקאית) תבוצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה המלאה (על נספחיה) בחברה, בכפוף לכך שהעמית עומד בכל התנאים המפורטים לעיל, והוא העביר לקופה טופס בקשת משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה, שמולא כיאות ושצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים בהתאם לנהלי החברה, תקנונה והוראות הדין.  ואולם אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום הרביעי של אותו חודש.
משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

 התנאים למשיכת כספים:

(1) יתרת הכספים בחשבון העמית הנפטר אינה עולה על 8,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון.
(2) עברו לפחות 3 שנים מיום פטירת העמית.
(3) המבקשים למשוך את הכספים חתמו על מסמך הצהרה וכתב שיפוי בנוסח שיהיה בחברה מעת לעת שכולל את הפרטים הבאים :
    א.הצהרה כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, היורשים לפי דין של העמית.
    ב. הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים.
    ג.התחייבות לשיפוי החברה במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם. 
(4) לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

 
לפרטים נוספים, נציגי הקופה ישמחו לעמוד לרשותך בימים א-ה בין השעות 09:00 עד 16:30 בטלפון: 03-7147177 או בכתובת המייל: gemel@analyst.co.il.

תמצית זו מנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.


(1) לעניין כספי פיצויים, נדרש בירור נוסף לגבי עצם הזכאות למשיכתם. עמית המבקש למשוך כספי פיצויים יתבקש להציג טופס 161 חתום בידי המעסיק שהפקיד את כספי הפיצויים או לחלופין אישור המעסיק לתשלום כספי הפיצויים.
(2) הסכום יעודכן מדי שנה באחד בינואר, לפי שיעור עליית המדד לעומת מדד דצמבר 2015.
(3) סכום זה צמוד למדד.

צור קשר

השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה

בהקלקה על הקישור, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.