הצהרה בנושא ESG

אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ (להלן: "החברה") רואה חשיבות בקביעת מדיניות בנושא ESG (Environment, Social, Governance) מתוך אמונה כי שיקולים אלו יכולים לסייע הן בניהול סיכונים בטווח הארוך, הן בהשאת רווחים והן בקידום ערכים חברתיים וסביבתיים שהם מעבר לבחינה כלכלית גרידא של התאגידים.

מדיניות ה-ESG שלנו כוללת בתוכה שיקולים כמותיים ואיכותיים באחריות חברתית וסביבתית של תאגיד, בממשל התאגידי שלו וכן בהשפעות עסקיו, השקעותיו וכלל פעילותו על החברה והקהילה. אנו מאמינים כי הדרך הנכונה היא לשלב שיקולי השקעה לפי ערכים אלו בשיקולי ההשקעה הפיננסים.

בתוך כך, קבענו את הכללים להלן

שיקולים בהיבטים סביבתיים

במסגרת תהליך הבחינה של החלטות השקעה, עשויים להיבחן בין היתר הנושאים הבאים: שקיפות על פליטות פחמן ויעדים להפחתה, מודעות של המנפיק לסיכונים סביבתיים וצמצום השפעות סביבתיות שליליות, וכן קנסות ואירועים סביבתיים שעשויים להשפיע על פעולת המנפיק.

שיקולים בהיבטים חברתיים

במסגרת תהליך הבחינה של החלטות ההשקעה, עשויים להיבחן בין היתר הנושאים הבאים: המשאב האנושי לרבות גיוון כוח העבודה, תחלופת עובדים, הדרכות והכשרות ועוד; בטיחות לרבות מדינות ואירועים בטיחותיים בחברה, שקיפות של תאונות עבודה ועוד; והיבטים נוספים שקשורים למחזיקי עניין נוספים ביניהם ספקים ולקוחות.

שיקולים בהיבטי ממשל תאגידי

במסגרת תהליך הבחינה של החלטות ההשקעה, עשויים להיבחן בין היתר הנושאים הבאים: כשירות ואפקטיביות הדירקטוריון, איכות תהליכי ביקורת וממשקי החברה מול בעלי מניותיה והיבטים של ניהול סיכונים, ציות ואכיפה, אבטחת מידע וסייבר.

שיקולים כללים

המדיניות כוללת מדרג של סיכונים והיבטי ESG תלויי ענף פעילות של המנפיק. כך לדוגמא, סיכונים סביבתיים עשויים לקבל משקל כמותי ואיכותי גבוה יותר בענפים בתעשייה, נדל"ן, אנרגיה וחיפוש נפט. דוגמא נוספת, סיכוני ממשל תאגידי עשויים לקבל משקל כמותי ואיכותי גבוה יותר בענפים בנקים, ביטוח, שירותים פיננסיים, השקעה ואחזקות.

מתודולוגית בדיקה

החברה תבחן את הנושאים שלעיל כולם או חלקם בעצמה ו/או באמצעות יועץ חיצוני. בשקלול כל הנושאים, תינתן דירוג ובהתאם יחושב ציון משוקלל למנפיק. אחת לשנה, החברה תבחן את כלל ציוני המנפיקים, כאשר בנוגע ל- 20% מהמנפיקים שקיבלו בשקלול את ציוני ה-ESG הנמוכים ביותר, תידרש התייחסות נוספת אשר תסביר ותדגיש את רציונל ההשקעה על אף ההערכה, וכן יידרש אישור סמנכ"ל הלוואות. ככלל ולא יבחנו מכלול הנושאים, תידרש התייחסות של החברה, לכל הפחות, לעניין איכות המממשל התאגידי בכתב במסגרת המלצות מההשקעה שלה. יובהר, הכללים בהצהרה זו לא יחולו על מנפיקים של ניירות שנבחרו לקרנות מומנטום, קרנות מודל, מנפיקים בחו"ל, קרנות מחקות ו/או כל קרן אחרת כפי שיוחלט על ידי מנהל הקרן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.