קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מוצר פנסיוני חדש יחסית שהושק על ידי רשות שוק ההון בשנת 2016 במטרה לספק אלטרנטיבה ראויה לכל מי שמחפשים אפיקי חסכון נוספים.

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון לכל מטרה ולכל משך זמן רצוי וניתן להפקיד בה מדי שנה עד 70,000 ש"ח צמוד למדד (נכון לשנת 2024 תקרת ההפקדה עד 79,005 ש"ח). הכספים המושקעים הם כספים נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם או חלקם בכל שלב בניכוי מס רווחי הון כדין.

יתרון נוסף וייחודי למוצר זה הוא הענקת פטור מלא ממס רווחי הון למי שבוחר למשוך את הכספים כקצבה לאחר גיל פרישה באמצעות העברתם למוצר קצבתי כדוגמת קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. במקרה כזה, הכספים שהועברו לצורך קבלת הקצבה, יהיו פטורים לחלוטין ממס רווחי הון.

מטרת השקת המוצר הייתה הגברת התחרות והענקת אפשרויות חיסכון והשקעה לכל תקופת חיסכון תוך הבנה שהגופים המתאימים ביותר להעניק מוצרי השקעה שכאלה לצד התכניות הבנקאיות (פק"מים ודומיהם) הם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המורגלים בהשקעה של נכסים בשווי מיליארדי שקלים.

אנליסט מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון משתנות, ויתרון בולט בחיסכון בקופות גמל להשקעה, האפשרות למשוך את הכספים באופן הוני ובכל עת ללא קנס.

יתרונות בחיסכון בקופת גמל להשקעה

 • הכספים ניתנים למשיכה בכל עת ללא תשלום קנס
 • ניתן לעבור בכל שלב וללא הגבלה בין מסלולי השקעה ללא קנסות ומבלי שהדבר ייחשב אירוע מס
 • ניתן לנייד קופות גמל להשקעה בין חברות שונות
 • תשלום מס רווחי הון רק במועד המשיכה
 • פטור ממס רווחי הון למי שממתין עם משיכת הכספים לאחר גיל 60 באמצעות העברתם למוצר פנסיוני אשר משלם קצבה
 • מגוון רחב של מסלולי השקעה המתאימים לכל רמות הסיכון
 • משיכת הכספים תעשה במהירות ובקלות בתוך 4 ימי עסקים מהגשת הבקשה

פעולות אפשריות

להלן מגוון פעולות אפשריות לבחירתכם

הצטרפות דיגיטלית

הצטרפות דיגיטלית – קופת גמל להשקעה

הצטרפות דיגיטלית

הצטרפות דיגיטלית – קופת גמל להשקעה

דרכי הפקדה גמל להשקעה

דרכי הפקדה גמל להשקעה

מעבר בין מסלולים

עמית רשאי להעביר כספים ממסלול למסלול או לחלק את כספי הקופה בין מספר מסלולים.

גמל להשקעה – המסלולים שלנו

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראת הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול

 • נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

 • נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

 • נכסי המסלול יעקבו אחר מדד s&p500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע
  במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

כפוף לתקנון קופת הגמל להשקעה וההסדר התחוקתי. סך כל ההפקדות השנתיות בכל קופות הגמל להשקעה בכל החברות המנהלות, לכל חוסך, מוגבל ל- 70,000₪ בכל שנת כספים. הסכום האמור צמוד לשיעור עליית המדד שהיה ידוע ב- 1.7.16 כפי שיעודכן מדי 1 לינואר בכל שנה. משיכת הכספים כקצבה תתאפשר ע”יהעברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות כל דין, רשות מוסמכת או נהלי החברה, כפי שיהיו מעת לעת והוא נכון למועד פרסומו. אנליסט קופות גמל בע”מ עוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה – בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.

סרטון הסבר עבור הצטרפות דיגיטלית לקופת גמל להשקעה

סרטון הסבר עבור הקמת הרשאה לחיוב חשבון לקופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה – שאלות ותשובות