החל מ-1 לינואר 2024 ייכנסו לתוקפן הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הנוגעות לאופן הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה לחוסכים במוצרי החיסכון ארוך הטווח.


ריכזנו עבורכם מקבץ שאלות ותשובות על מנת לפשט ולהבהיר את השינוי:

"שיעור העלות השנתית הצפויה" הוא - שיעור העלות הכוללת הצפויה מתוך הנכסים המנוהלים שבה יישא אותו אדם באותה שנה ביחס לכל מסלול השקעה, בשל דמי ניהול והוצאות ישירות, המורכבת מהרכיבים הבאים:

דמי ניהול מצבירה;

דמי ניהול מהפקדה;

הוצאות ישירות המורכבות משני רכיבים:

הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" בהתאם לגובה מגבלת עמלת הניהול החיצוני שפרסם הגוף המוסדי באתר האינטרנט שלו לגבי שנת הכספים הנוכחית;

הוצאות ישירות שאינן מסוג "עמלת ניהול חיצוני", כפי שנגבו בפועל במהלך שנת הכספים האחרונה שפורסם עבורה דיווח לציבור בגין הוצאות ישירות המנוכות מחשבון העמיתים באתר האינטרנט של הגוף המוסדי.

שאלות תשובות שיעור העלות השנתית הצפויה


        

הוצאות ישירות הינן הוצאות של הגופים המוסדיים לצורך ניהול ההשקעות השוטף של הכספים הצבורים במסלולי ההשקעה. מדובר על הוצאות כגון: עמלות קניה ומכירה, דמי משמרת, דמי ניהול של קרנות השקעה וכו'. הוצאות אלו מנוכות מתשואת ההשקעות במסלולי ההשקעה עבור כל החוסכים לצורך השקעת הכספים ואינן נגבות כתשלום ישיר מחשבונם של כל חוסך וחוסכת.

סוגי ההוצאות הישירות המותרים לגבייה מפורטים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח-2008 והם עשויים להשתנות מעת לעת.

הרווחים שמוצגים בדיווח התקופתי שנשלחים אליכם מהקופות השונות הינם רווחים נטו, לאחר ניכוי ההוצאות הישירות.

החל מה-1 לינואר 2024 תוצג לחוסכים שיעור העלות השנתית הצפויה בעת מתן הצעת דמי ניהול במעמד ההצטרפות לקופה או בעת שינוי מסלול השקעה, ובמסגרת הדוח הרבעוני והשנתי ובכל מקום שבו קיימת חובה על פי דין להציג את דמי הניהול לעמית הקיים. 

שיעור העלות השנתית הצפויה תוצג בנפרד לכל מסלול השקעה, בכל אחת מהקופות.

העלות תחושב כסכום השיעורים של כל אלו:

שיעור שנתי של דמי ניהול מהצבירה.

שיעור דמי ניהול מהפקדה מחולק ב-20.  (החלוקה ב-20 מאפשרת להמיר את דמי הניהול החודשיים ממונחי הפקדה ולמונחי צבירה (.

שיעור הוצאות ישירות.
שיעור זה מורכב מסכום של שני רכיבים:
א. שיעור הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" - כהגדרתה בתקנות, בהתאם לשיעור מגבלת עמלת הניהול החיצוני במסלול ההשקעה לגבי שנת הכספים הנוכחית.

ב. שיעור הוצאות ישירות שאינן מסוג "עמלת ניהול חיצוני"- שיעור זה מחושב באופן הבא:
סכום ההוצאות הישירות שנגבו בפועל מחולק בסכום הממוצע של שווי הנכסים המשוערך והכל כפי שפורסם בדיווח האחרון שפורסם באתר החברה (ונכון לתחילת השנה).

שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני הצפוי מוצג לכל מסלול השקעה בנפרד ונקבע על ידי הגוף המוסדי לא יאוחר מיום ה-31 בדצמבר בכל שנה עבור השנה הצפויה, ובהתאם להוראות הדין. שיעור המגבלה נקבע, בין היתר, בהתאם להשקעות המשוערות שיבוצעו במהלך השנה בכל מסלול ההשקעה בכל אחת מהקופות. 

שיעור העלות השנתית הצפויה הינה תחזית בלבד ומבוססת על מספר פרמטרים, ביניהם שיעור דמי הניהול בחשבון העמית ושיעור ההוצאות הישירות במסלול. ייתכן שבין הדוחות שונה מסלול השקעה או ששונה שיעור דמי הניהול החשבון, דבר שהוביל לשינוי הנתון בין הדוחות.

שיעור העלות השנתית הצפויה הינה תחזית בלבד ומבוססת על מספר פרמטרים, ביניהם שיעור דמי הניהול בחשבון העמית ושיעור ההוצאות הישירות במסלול. לאחר שינוי מסלול השקעה, שיעור ההוצאות הישירות במסלול ההשקעה המעודכן עשוי להשתנות ובהתאם ישתנה גם שיעור העלות השנתית הצפויה. ​​

העלות השנתית לעמית מורכבת מדמי ניהול ומהוצאות ישירות שהחברה גובה בהתאם לדין. לאור זאת אין אפשרות לבטל את העלות.

חשוב להבהיר כי שיעור העלות השנתית הצפויה הוא אומדן בלבד שנערך בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת השנה וכי קרוב לוודאי שהעלות השנתית הצפויה תהיה שונה מהאומדן, זאת בהתאם לשיעור ההוצאות הישירות שייגבה בפועל במהלך שנת הכספים.

העלות השנתית לעמית היא בעצם סך העלות שנגבית מהעמית (באופן ישיר או עקיף) וכי נתון זה כולל  2 פרמטרים – דמי ניהול והוצאות ישירות. כך שבכל הקשור לדמי הניהול, לא ייגבו דמי ניהול כפולים. בכל הקשור להוצאות הישירות, אלו נגבים בהתאם להוראות הדין ודיווח על כך נמסר הן בהצטרפות והן בדוחות לעמית. חשוב להבהיר כי שיעור העלות השנתית הצפויה הוא אומדן בלבד שנערך בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת השנה וכי קרוב לוודאי שהעלות השנתית הצפויה תהיה שונה מאומדן, זאת בהתאם לשיעור ההוצאות הישירות שייגבה בפועל במהלך שנת הכספים. 

למחשבון שיעור העלות השנתית הצפויה לחץ כאן

תשומת הלב כי הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.

 

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו. ט.ל.ח.