מחשבון חישוב שיעור עלות שנתית צפויה

החל מ-1 לינואר 2024 ייכנסו לתוקפן הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הנוגעות לאופן הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה לחוסכים במוצרי החיסכון ארוך הטווח.

​ריכזנו עבורכם מקבץ שאלות ותשובות על מנת לפשט ולהבהיר את השינוי:

"שיעור העלות השנתית הצפויה" הוא – שיעור העלות הכוללת הצפויה מתוך הנכסים המנוהלים שבה יישא אותו אדם באותה שנה ביחס לכל מסלול השקעה, בשל דמי ניהול והוצאות ישירות, המורכבת מהרכיבים הבאים:

  • דמי ניהול מצבירה;
  • דמי ניהול מהפקדה;

הוצאות ישירות המורכבות משני רכיבים:

  • הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" בהתאם לגובה מגבלת עמלת הניהול החיצוני שפרסם הגוף המוסדי באתר האינטרנט שלו לגבי שנת הכספים הנוכחית;
  • הוצאות ישירות שאינן מסוג "עמלת ניהול חיצוני", כפי שנגבו בפועל במהלך שנת הכספים האחרונה שפורסם עבורה דיווח לציבור בגין הוצאות ישירות המנוכות מחשבון העמיתים באתר האינטרנט של הגוף המוסדי.

שאלות ותשובות – שיעור העלות השנתית הצפויה

הנחיות למילוי

הצג \ הסתר

עליך לבחור את:

  1. זהות קופת הגמל בעניינה הנך מעוניין/ת לקבל את הנתון.
  2. זהות מסלול ההשקעה הרלוונטי.

עליך להזין את:

  1. שיעור דמי הניהול מהצבירה בהתאם לשיעור שהוצע לך ולא יותר מ-1.05% בקופות הגמל ו-2% בקרן השתלמות.
  2. שיעור דמי הניהול מההפקדה בהתאם לשיעור שהוצע לך (ככל שלא הוצע נתון זה יש להזין "0") ולא יותר מ-4% ורק בקופות גמל.

באפשרותך לבחור עד 5 מסלולים בגינם הינך מעוניין/ת לקבל את שיעור העלות השנתית הצפויה.

סוג קופה

מסלול השקעה

דמי ניהול מצבירה (%)

דמי ניהול מהפקדה (%)

סוג קופה
מסלול השקעה
דמי ניהול מצבירה (%)
דמי ניהול מהפקדה (%)

תוצאות חישוב: שיעור העלות השנתית הצפויה

שם מסלול השקעה שנבחר

מרכיב הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני

מרכיב הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני

מרכיב דמי ניהול מצבירה

מרכיב דמי ניהול מהפקדה (*)

שיעור עלות שנתית צפויה

(*) הנתון שנלקח בחשבון הוא מרכיב דמי ניהול מהפקדות לחלק ל 20 בהתאם לקבוע בחוזר.

על פי נוסחת ההמרה האחידה הקבועה בחוזר, החישוב כולל חיבור של 4 פרמטרים:
2 מתוכם הם פרטניים לעמית – שיעור דמי הניהול מהצבירה ו/או מההפקדה בהתאם לשיעור שהוצע ו/או שנקבע עם העמית;
2 מתוכן הם נתונים קבועים של כל אחד ממסלולי ההשקעה – שיעור הוצאות הישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" בהתאם למגבלה שקבעה החברה לשנה זו ושיעור ההוצאות הישירות שאינן מסוג "עמלת ניהול חיצוני" בהתאם לשיעור שנגבה בפועל במהלך שנת הכספים האחרונה בגינה פרסמה החברה דיווח באתר (שנת הכספים שלפני הקודמת).

הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים.

שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.

תשומת הלב כי הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו. ט.ל.ח.