קרנות נאמנות

אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות בע"מ (1986) מציעה מגוון קרנות נאמנות בהתמחויות שונות וביניהן ניתן למצוא קרנות נאמנות מחקות מדד וקרנות נאמנות אקטיביות. המגוון הרחב מתאים לטווחי השקעה שונים בהתאם לאופי הקרן וחלק ניכר מהקרנות מותאמות להשקעות לטווח ארוך ובינוני. 

החברה מנהלת קרנות נאמנות משנת 1987 וממועד זה, היא מתמחה בניתוח כלכלי של ניירות ערך הנעשה על ידי מחקר ואנליזה באמצעות מחלקת המחקר הייחודית של אנליסט. הניסיון הרב הפך את אנליסט למומחית בתחומה הודות לשילוב של מקצועיות, מומחיות ותהליכי עבודה ובקרה מוסדרים.

קרנות נאמנות - מוקד היועצים

  • מוקד טלפוני: 073-2037355
  • kranotanalyst@analyst.co.il
  • שעות פעילות: א'-ה' 09:00-17:00

שאלות ותשובות


        

בפשטות, קרן נאמנות הינה סוג של שותפות השקעה. אפשר לראות זאת כקבוצת אנשים בעלי יעדי השקעה דומים, אשר במקום לפעול בנפרד, מאגדים יחד את כספם. הם שוכרים מנהל מקצועי שישקיע את כספם בני"ע, זאת ע"פ הגדרה מראש לגבי סוגי ניירות הערך בהם מותר לקרן להשקיע (כמוגדר בתשקיף הקרן). קרנות הנאמנות פועלות תחת חוק "השקעות משותפות בנאמנות 1994." החוק קובע לאילו גופים יש אישור להקים קרנות, מהם התנאים להקמת קרן ומהם התנאים והחובות בניהול קרן ותפעולה. רשת ני"ע היא הגוף המפקח והיא מאשרת את תשקיפי הקרנות ועוקבת אחר מילוי הוראות החוק ותקנות ההשקעה. לכל קרן קיים "תשקיף" המפרט את מדיניות ההשקעות של הקרן ומספק פרטים אודות מנהל הקרן והקרן עצמה.

ניתן לתת הוראות לרכישה או לפדיון של קרן נאמנות ע"י העברת הוראות דרך יועץ ההשקעות או אתר האינטרנט של חבר הבורסה (בנק או בתי השקעות פרטיים) דרכו אתה סוחר.

כל קרן נאמנות מורכבת מיחידות השתתפות אשר מקנות לבעליהן זכות שווה בנכסי הקרן וברווחיה באופן יחסי למספר היחידות שרכשו. יחידות ההשתפות מחושבות ע"י חלוקת מחיר הרכישה של נכסי הקרן במחיר היחידה (לא כולל שיעורי הוספה).

"סימן הקריאה בשם הקרן מציין, כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מחשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או  באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן:"חשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השנייה"), בנסיבות או בשיעורים הבאים: כאשר על פי מדיניות ההשקעה של הקרן, הקרן עשוייה להיות חשופה לאג"ח  שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל - השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל וחשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השנייה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות. כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן: בקרן סוג 3 לצורך עמלות הפצה: שיעור החשיפה לבנק או ברוקר בקבוצה השנייה מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השנייה עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה למניות); בקרן סוג 1 או 4 לצורך עמלות הפצה:שיעור החשיפה לבנקים או ברוקרים בקבוצה השנייה עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה:"קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה" - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי."אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB- (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB - (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. "אג"ח של חברות נטולת זיקה לישראל" –אגרות חוב, למעט אגרות חוב בדירוג AAil (דהיינו, לא כולל AAil מינוס או דירוג מקביל לו) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, שהונפקו על ידי חברה נטולת זיקה לישראל (כהגדרתה להלן). "חברה נטולת זיקה לישראל" - חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר לישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הוא תושב ישראל, ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל; ובלבד שאם אגרות חוב של החברה האמורה היו רשומה למסחר בבורסה בישראל ביום 6.11.21 היא תחשב כ"חברה נטולת זיקה לישראל" רק החל מיום 7.11.24." 

מסמך המשמש להצעה של קרן נאמנות לציבור. מכיל את המידע הנחוץ להחלטה האם לרכוש את יחידות ההשתתפות המוצעות. התשקיף בנוי עפ"י קריטריונים הקבועים בחוק השקעות משותפות בנאמנות, ובהתאם לדרישות של רשות ניירות ערך. בתשקיף מפורטים מדיניות ההשקעות בקרן, תיאור מנהל הקרן, תיאור ההשקעות שבוצעו בשנת הכספים שחלפה, העמלות ששולמו ועוד. באתר האינטרנט של אנליסט ניתן למצוא את תשקיפי כל קרנות הנאמנות המנוהלות ע"י אנליסט.

את הפרטים העיקריים אודות הקרן ניתן למצוא בקלות במדורים הכלכליים בעיתונים ובאינטרנט. הפרטים האלו כוללים בין היתר את התשואה היומית של הקרן ואת ביצועיה מתחילת החודש והשנה- וזאת כדי שהמשקיע יישאר עם אצבע על הדופק בנוגע לביצועי הקרן. התשואות המופיעות הן תשואות נטו, בניכוי דמי ניהול.

כאשר בוחרים אפיק השקעה, תמיד מפתה לבחור את זה בעל התשואה הגבוהה ביותר. אך זו לא בהכרח הדרך הנכונה להשיג את יעדי ההשקעה שלך. הבחירה שלך צריכה להתבסס על הסיבות שבגללן אתה מעוניין להשקיע. התחל בכך שתשאל את עצמך מספר שאלות: מהו אורך תקופת ההשקעה? במידה ותקופת ההשקעה המבוקשת הינה קצרה (פחות משנה) עליך לבחון אפשרויות של השקעה בקרן שיקלית על פני קרן אג"ח או מניות. אם בכוונתך להשקיע לטווח ארוך, מומלץ להגדיל את חלק המניות בתיק. מהו הסיכון הפוטנציאלי שאני מוכן לקחת? על אף שבחירת הקרן צריכה להתבסס בעיקר על יעדי ההשקעה ואורך זמן ההשקעה, יש מקום לבחון גם את יחסך לסיכון. בהכללה נאמר כי קיים יחס ישיר בין מידת הסיכון לבין התשואה הצפויה. משקיעים המוכנים לקחת סיכון רב יותר ישקיעו את מרבית כספם בקרנות מנייתיות ואילו משקיעים שמרניים יטו להשקעה באפיק סולידי יותר.

פיזור השקעה: קרן נאמנות משקיעה במגוון רחב של ני"ע, ובכך לביצועים שליליים של נייר ערך בודד (או מספר קטן של ני"ע) לא תהייה השפעה מהותית על סה"כ ביצועי הקרן.

ניהול מקצועי: בכדי להיכלל בתיק השקעות של קרן נאמנות, על כל ני"ע לעבור בחינה מדוקדקת. מנהלי הקרן משקיעים באמצעות ניתוח כלכלי ושימוש בידע וניסיון שרכשו. למנהל ההשקעות של הקרן אפשרות ויכולת לבחון ולעקוב אחר ניירות הערך ולהגיע להחלטות מקצועיות בעלות בסיס והצדקה כלכליים. מנהל הקרן מאתר את ניירות הערך האופטימליים עבור הקרן, בהתחשב במדיניות ההשקעה שלה.

נזילות:נזילות הינה היכולת לממש את השקעתך תוך זמן קצר. ברוב קרנות הנאמנות ניתן להוסיף או למשוך כסף בכל עת. הטבות אלו בד"כ אינן מתאפשרות למשקיע עצמאי הרוכש ני"ע בעצמו. שלא כמו מרבית תכניות החיסכון, שבהן כספך סגור לזמן קצוב, קרנות הנאמנות בנויות כך שתוכל לממש את כספך בכל עת, בהוראה אחת פשוטה.

אפשרות להשקעת סכומים קטנים: ניהול תיקי השקעות מצריך, בד"כ, מינימום של מאות אלפי ש"ח ואילו השקעת סכומי כסף קטנים באופן עצמאי תביא בד"כ לעלויות גבוהות ורמת סיכון גבוהה בשל פיזור נמוך. השקעה בקרנות, בהן אין מינימום להשקעה, עשוייה לפתור מכשולים אלו.

יתרונות מס: דחיית תשלום מס- קרן נאמנות "פטורה" אינה משלמת מס רווחי הון. המס ישולם על-ידי המשקיע רק בעת מימוש יחידות ההשתתפות. לדחיית תשלומי המס, לעיתים לשנים רבות, יש ערך כלכלי רב. בנוסף, בהשקעה ישירה בני"ע משולם באופן מיידי מס על כל נייר אשר ממומש ברווח, מה שיכול להתבטא לעיתים בתשלום מס מעבר למתחייב ע"פי חוק במרבית המקרים. בקרן נאמנות לעומת זאת, יש קיזוז פנימי בין רווחים והפסדים שנוצרים בקרן, כך שאין מיסוי מיותר בהגדרה.

 

*להערכת מנהל הקרן.
אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן. רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים במידיים בלבד. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע.