קופות גמל

קופות גמל לחסכון, תגמולים ופיצויים מכונות בקיצור "קופות גמל", והן משמשות מכשיר חיסכון ארוך טווח המיועד לשמש לעת הפנסיה עבור שכירים ועצמאים, וככלל מקנות ההפקדות לקופות הגמל, מהשכר או ממשלח היד, הטבות מס.

פעולות אפשריות

להלן מגוון פעולות אפשריות לבחירתכם

הצטרפות דיגיטלית

הצטרפות דיגיטלית לקופת גמל

מעבר בין מסלולים

עמית רשאי להעביר כספים ממסלול למסלול או לחלק את כספי הקופה בין מספר מסלולים.

קופות גמל אלו, מורכבות מרכיב תגמולים ורכיב פיצויים או רכיב תגמולים בלבד במקרה של עצמאים.

עבור שכירים, ההפקדה החודשית לקופת הגמל נעשית על ידי המעסיק כאשר ההפקדה לרכיב תגמולי מעסיק ורכיב הפיצויים מבוצעת על חשבון המעסיק ואילו רכיב ההפקדה עבור תגמולי עובד, ינוכה משכר העובד.

עובדים עצמאים, מפקידים בעצמם את מלוא ההפקדה לרכיב תגמולים בלבד.

הכספים המופקדים בחיסכון, מושקעים על ידי מנהלי ההשקעה של אנליסט בשוק ההון במטרה להשיג תשואות שיגדילו את החיסכון ומכאן גם את הקצבה החודשית הצפויה בגיל פרישה. אנליסט מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון משתנות המתאימות לכל מגוון החוסכים, גילם והעדפות הסיכון. בכל שלב ניתן לעבור ממסלול השקעה אחד לאחר מבלי שהדבר ייחשב אירוע מס וללא תשלום קנסות.

קראו על תיקון 190

המסלולים שלנו

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול.

 • נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

 • נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בארת ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

 • הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול בכפוף להוראות הדין.

 • הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול בכפוף להוראות הדין.

 • הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול בכפוף להוראות הדין.

 • נכסי המסלול יעקבו אחר מדד s&p500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע
  במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים, בקרנות סל ובקרנות נאמנות.
  יתרת הנכסים תושקע במזומנים ובפיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם.
  השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

 • נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.
  יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים בכפוף להוראות הדין.
  עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

שאלות ותשובות

הבהרות: (1) בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי והוראות הדין. (2) בכפוף לתשלום מס רווח הון כדין. (3) בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, תקנון הקופה ונהלי החברה. היוון "קצבה מזכה" כפוף לאישור פקיד השומה. (4) משיכת כספים הונית מקופת הגמל כפופה לתשלום מס רווח הון כדין ותתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. (5) סך כל ההפקדות השנתיות בכל קופות הגמל להשקעה בכל החברות המנהלות, לכל חוסך, מוגבל ל-79,005 ₪ (נכון לשנת 2024) בכל שנת כספים. סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונות בכל קופות הגמל להשקעה, והוא יעודכן מידי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. ט.ל.ח.

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.

אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה – בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.