קופות גמל

קופות גמל לחסכון, תגמולים ופיצויים מכונות בקיצור "קופות גמל", והן משמשות מכשיר חיסכון ארוך טווח המיועד לשמש לעת הפנסיה עבור שכירים ועצמאים, וככלל מקנות ההפקדות לקופות הגמל, מהשכר או ממשלח היד, הטבות מס.

צור קשר

פעולות אפשריות

להלן מגוון פעולות אפשריות לבחירתכם

הצטרפות דיגיטלית

הצטרפות דיגיטלית קופת גמל

הצטרפות והעברה - לקופת גמל

מעבר בין מסלולים

עמית רשאי להעביר כספים ממסלול למסלול, או לחלק את כספי הקופה בין מספר מסלולים.

מעבר בין מסלולים

קופות גמל אלו, מורכבות מרכיב תגמולים ורכיב פיצויים או רכיב תגמולים בלבד במקרה של עצמאים. 

עבור שכירים, ההפקדה החודשית לקופת הגמל נעשית על ידי המעסיק כאשר ההפקדה לרכיב תגמולי מעסיק ורכיב הפיצויים מבוצעת על חשבון המעסיק ואילו רכיב ההפקדה עבור תגמולי עובד, ינוכה משכר העובד. 

עובדים עצמאים, מפקידים בעצמם את מלוא ההפקדה לרכיב תגמולים בלבד. 

הכספים המופקדים בחיסכון, מושקעים על ידי מנהלי ההשקעה של אנליסט בשוק ההון במטרה להשיג תשואות שיגדילו את החיסכון ומכאן גם את הקצבה החודשית הצפויה בגיל פרישה. אנליסט מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון משתנות המתאימות לכל מגוון החוסכים, גילם והעדפות הסיכון. בכל שלב ניתן לעבור ממסלול השקעה אחד לאחר מבלי שהדבר ייחשב אירוע מס וללא תשלום קנסות.

 

תיקון 190

המסלולים שלנו

אנליסט גמל ישראל

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול.

אנליסט גמל מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

אנליסט גמל מניות חו"ל

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

אנליסט גמל אג"ח

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בארת ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

אנליסט גמל שקלי טווח קצר

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

אנליסט גמל חו"ל

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

אנליסט קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול בכפוף להוראות הדין.

אנליסט קופות גמל מסלול לבני 50-60

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול בכפוף להוראות הדין.

אנליסט קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול בכפוף להוראות הדין.

אנליסט מסלולית גמל מחקה מדד S&P 500

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד s&p500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע 
במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

אנליסט גמל מסלול משולב סחיר

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים, בקרנות סל ובקרנות נאמנות.
יתרת הנכסים תושקע במזומנים ובפיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם.
השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

אנליסט גמל מסלול עוקב מדדים גמיש

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.
יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים בכפוף להוראות הדין.
עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

שאלות תשובות


        

לפי החוק, העובד או העובדת הם שיכולים לבחור את קופת הגמל שבה ירצו להפקיד את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני. העובדים יכולים לבחור אם לנהל את החיסכון הפנסיוני שלהם בקופת גמל או בקרן פנסיה למשל, באיזו חברה ירצו לנהל את קופת הגמל ובאיזה מסלול השקעות. אם העובדים לא העבירו את בחירתם למקום העבודה, המעסיק רשאי לפתוח עבור העובדים חשבון בקרן פנסיה נבחרת בתנאים מועדפים.

קופת גמל היא אחד מאפיקי החיסכון לפנסיה שמהם אפשר למשוך את הכסף כקצבה חודשית לאחר גיל הפרישה, באמצעות העברת הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה. כספים שהופקדו לקופת גמל לפני שנת 2008 אפשר למשוך גם כסכום חד-פעמי פטור ממס בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. קופת גמל להשקעה לעומת זאת היא אפיק חיסכון גמיש שבו תוכלו להחליט כמה ואיך להפקיד עד לתקרה של 76,449 ש"ח נכון לשנת 2023. בקופת גמל להשקעה כמו בקופת גמל פנסיונית הכסף מושקע בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעות שבחרתם, כאשר בכל עת תוכלו לשנות מסלול. היתרון העיקרי של קופת גמל להשקעה הוא שהיא נזילה בכל עת.

אם את או אתה בעלי עסק עצמאי, אתם יכולים להפקיד עד 16.5% מההכנסה השנתית החייבת במס לקופת גמל. עצמאים שחוסכים בקופת גמל יכולים ליהנות מהטבות מס בשווי של אלפי ש"ח מדי שנה, בהתאם לרמת ההכנסה שלהם:

עצמאים יכולים להפקיד לקופת הגמל עד לשיעור הפקדה מירבי של 16.5% מההכנסה המזכה. תקרת ההכנסה המזכה החודשית לשנת 2023 עומדת על 18,800 ₪ .סכום ההפקדה המרבי לקבלת הטבת מס לעמית עצמאי עומד בשנת 2023 על : 37,224 ₪. עמית עצמאי אשר מוגדר "עמית מוטב" זכאי לניכוי מרבי של 11% מההכנסה השנתית קרי, 24,816 ₪ בשנת 2023. סכום זה הנו סכום אשר יופחת מההכנסה החייבת במס. בנוסף, יוכל העצמאי לקבל הטבה נוספת בשיעור של עד 5.5% מההכנסה המזכה בסך 12,408 ₪ שתופחת מסכום המס אותו ישלם החוסך למס ההכנסה.

הטבות אלה יינתנו בתנאי שהעמית העצמאי מוגדר כעמית מוטב קרי, עמית שעמד בהפקדה שנתית של לפחות 22,790 ₪ בשנת 2023.

קופת גמל היא מסלול חסכון לטווח ארוך או בינוני הנהנה מהטבת מס, אליה מפקידים העובד ו/או המעביד כספים באופן שוטף וממנה ניתן למשוך כספים בהתאם לדין במועד המשיכה בסכום חד פעמי, או בחלקים או כהכנסה תקופתית לאחר גיל הפרישה מעבודה, כקצבה. החל מיום 1 בינואר 2008 מסלול החסכון בגין הפקדות ממועד זה לקופת גמל, מיועד לתשלום קצבה בגיל פרישה בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק. קופת הגמל הינה ישות משפטית עצמאית המוקמת עפ"י אישור של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ומתנהלת בהתאם להוראות הדין החלות על קופות גמל והנחיות הממונה. הממונה מפקח על התנהלות קופת הגמל והחברה המנהלת את קופת הגמל.

עמית הוא מי שרשומים על שמו כספים ברישומי קופת גמל במסגרת חשבון ספציפי, או מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל, למעט מוטב ולמעט עובד של עמית מעביד (כהגדרתו בהמשך).
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 מבחין בעמיתים הבאים:
עמית-שכיר: עמית שהוא עובד אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקופת גמל, בגין תגמולים ו/או פיצויים.
עמית-עצמאי: עמית יחיד המשלם כספים לקופת גמל בעד עצמו, לרבות עובד המשלם כספים כאמור בלא תשלום מקביל של מעבידו.
עמית-מעביד: עמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו. 
עמית-שיתופי: עמית בקופת גמל לתגמולים שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת הגמל בעד חבריו.

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים היא קופה שאינה משלמת לקצבה שבה העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד. מדוע לבחור בחסכון זה?
ראשית - למטרת חסכון של העמית השכיר אשר עשוי לסייע לו בעתיד בגיל הפרישה מהעבודה או לפני כן, בהתאם להוראות החוק.
השנייה - הטבות מס שעמיתי הקופה זכאים להם. הטבות מס אלו ניתנות בעת ההפרשה לקופה (ניכוי וזיכוי ממס) ובעת משיכת הכספים.
הרווחים הריאליים שהפיקה הקופה פטורים מניכוי מס רווחי הון. 

בקופת גמל קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי. כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר המתעדכנת מידי שנה. לרוב העובדים החוסכים בקופת גמל עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר המנוכים על חשבון העובד, 5% נוספים המופקדים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים. חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

כספים שהופקדו עד לתאריך 31.12.07: הקופה תשלם לעמית את הכספים שנצברו בחשבונו (כולל חלק המעסיק):
בקופה תגמולים של עמית שכיר
: בהגיעו לגיל 60 שנים ולאחר צבירת וותק של 5 שנים ; לאחר פטירתו, לזכאים לכך; לגבי סכומים שהופקדו לפני 02.01.05 והרווחים שמקורם בהם, אם הגיע לגיל 60 או אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר תוך שישה חודשים מיום פרישתו, או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעסיק בו אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.
בקופת תגמולים של עמית עצמאי: כספים שהופקדו עד 31.12.05 - אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון; כספים שהופקדו החל מיום 1.1.06 - בהגיעו לגיל 60+ וותק של 5 שנים;  לאחר פטירתו - לזכאים לכך.
כספים שהופקדו לקופת גמל לאחר תאריך 1.1.08: במועד הזכאות יועברו הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה. בחוק נקבע מינימום של כ- 4,125 ₪ שיש למשוך כקצבה חודשית מינימלית. במידה והחוסך לא הגיע לסכום זה – הוא יקבל קצבה חודשית כפי שחסך. אם חסך סכום העולה מעבר לקצבה חודשית מינימלית,  באפשרותו לקבל את הסכום העולה עליה כסכום הוני (חד פעמי) ובתנאי שהסכום ההוני לא יעלה על התקרה הקבועה בחוק (כחצי מיליון ₪).
בקופה אישית לפיצויים: לאחר פרישתו מהעבודה; לאחר פטירתו - לזכאים לכך.


מועדי תשלום לביצוע משיכות: בתוך ארבעה ימי עסקים מהיום בו הגיעה בקשת המשיכה לקופה.

בהפקדה לקופת גמל לשכירים - חלק העובד מנוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של העובד ומועבר לקופת הגמל. בגין הפקדה זו ניתן זיכוי ממס לעובד אשר מקטין את סך המס שמשלם העובד.
בהפקדה לקופת גמל לעצמאים - לשם ניצול הטבת המס בשנה השוטפת, על מבוטח שכיר המפקיד לקופה זו (על בסיס סעיף 47 לפקודת מס הכנסה) להעביר (במהלך השנה) את אישור ההפקדה לקופה לחשב השכר על מנת שהטבת המס בגין ההפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים תופחת מהמס שמנוכה ממשכורתו. אם לא עשה כן במהלך השנה, רשאי המבוטח השכיר לאחר תום השנה להגיש לפקיד השומה "טופס 135: דו"ח שנתי לשכירים - בקשה להחזר מס" בצירוף אישור קופת הגמל על הפקדותיו לקופה. את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים באתר רשות המסים בישראל בכתובת  www.mof.gov.il/taxes .
עמית בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד המפקיד לקופה זו, יצרף את אישור ההפקדה לקופת גמל לדין וחשבון על הכנסותיו שהוא מעביר לפקיד השומה. עמית רשאי ליהנות מהטבת מס על הפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים רק באותה שנה בה בוצעה ההפקדה לקופה.

לקופת גמל לשכירים וכן לקרן השתלמות לשכירים – זכאי להצטרף עמית שכיר. 
לקופת גמל לעצמאיים - זכאי להצטרף הן עובד שכיר והן עצמאי שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד.
לקרן השתלמות לעצמאיים - זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.
לקופה מרכזית לפיצויים - לא ניתן להצטרף החל מינואר 2008 אלא רק לנייד קופה קיימת בין גופים מנהלים שונים. בנוסף, החל משנת 2011 לא ניתן להפקיד אליה הפקדות חדשות.

להצטרפות דיגיטלית לקופת גמל- לחץ כאן

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לציבור הרחב שמעדיף להימנע מלהשקיע בעצמו בבורסה ובשוק ההון, לחסוך באופן עצמאי לפרקי זמן שונים. הכספים המופקדים נזילים בכל זמן שתרצו, בכפוף לתשלום מס רווח הון בגובה 25% על הרווח הריאלי שנצבר בקופה בלבד, וללא קנסות משיכה או יציאה.

יחד עם זאת, אם תחליטו למשוך את הכסף כקצבה לאחר הפרישה תוכלו ליהנות מפטור מלא ממס רווחי הון וממס על הקצבה.

שמירה על החיסכון עד לגיל הפרישה ומשיכתו באופן קצבתי (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) תגדיל בצורה משמעותית את החיסכון הפנסיוני ואת הקצבה שתשולם לכם בכל חודש בעת הפרישה. לכן, מומלץ להמשיך ולחסוך עד היציאה לפנסיה, להגדיל משמעותית החיסכון הפנסיוני ולהינות מהטבת המס.

ההשקעה בקופת הגמל להשקעה פשוטה ונגישה יותר ביחס לשאר מוצרי החיסכון הקיימים.

בקופת הגמל להשקעה ניתן להפקיד עד כ- 76,449 ₪ (נכון לשנת 2023) בכל שנה בהפקדות חודשיות או בהפקדה חד פעמית. תמורת ניהול החיסכון החברה המנהלת את קופת הגמל וגובה דמי ניהול​ בשיעור שיכול להגיע עד 4% מכל הפקדה ועד 1.05% מהסכום שנצבר בקופה בכל שנה.

בקופת גמל להשקעה קיימים מגוון אפיקי השקעה ברמות סיכון שונות ולכן, רצוי להתייעץ עם בעל מקצוע לטובת התאמת רמת הסיכון לטווח ההשקעה וגיל המשקיע.

ניתן לנייד את הכספים בקופת הגמל להשקעה בין גופים מנהלים שונים ובין מסלולי השקעה שונים ללא תשלום מס כלשהו אגב פעולה זו.

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה - בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.

צור קשר

השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה

בהקלקה על הקישור, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.