משיכת כספים ע"י מוטבים / יורשים

אדם אשר יימצא זכאי למשיכת הכספים כמוטב, יתבקש למלא בקשה למשיכת כספים וטופס הצהרת מוטב/יורש ולצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות של המוטב.
 • צילום תעודת פטירה.
 • צילום המחאה/המחאה מבוטלת על שם המוטב.

אדם אשר יימצא זכאי למשיכת הכספים כיורש, יתבקש למלא בקשה למשיכת כספים וטופס הצהרת מוטב/יורש ולצרף את המסמכים הבאים:

 • צו ירושה או צו קיום צוואה מקורי/העתק נאמן למקור*.
 • צילום תעודת זהות של היורש.
 • צילום תעודת פטירה.
 • צילום המחאה/המחאה מבוטלת על שם יורש.

משיכת כספי פיצויים של עמית שנפטר

ככלל, כספי פיצויים בקופה אישית לפיצויים ישולמו לשאריו של העמית, בהתאם לחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-1963.
לצורך משיכת כספי פיצויים של עמית שנפטר (בעודו מועסק) יש למלא בקשה למשיכת כספים ולצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות של השאר.
 • צילום תעודת פטירה.
 • צילום המחאה/המחאה מבוטלת על שם השאר.
 • תצהיר שארים חתום ומאומת ע"י עורך דין.
 • אישור מעסיק לשחרור הכספים/161 חתום וממולא על ידי המעסיק.

*על פי הוראות משרד האוצר, במקרה שבו יתרת הכספים בחשבון העמית המנוח נמוכה מ- 8,000 ש"ח, וכל עוד לא נאמר בהוראת מינוי מוטבים שמסר הנפטר אחרת, בן זוגו של הנפטר, הורהו או ילדו ("המבקשים למשוך") רשאים לפנות לחברה בבקשה למשוך את הכספים בהליך מקוצר שאינו דורש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

 • יתרת הכספים בחשבון העמית הנפטר אינה עולה על 8,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון**.
 • עברו לפחות 3 שנים מיום פטירת העמית.
 • המבקשים למשוך חתמו על כתב שיפוי בנוסח שיהיה בחברה מעת לעת שכולל את הפרטים הבאים:
  • הצהרה כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית.
  • התחייבות לשיפוי החברה במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם.
 • לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.

במידה ומתקיימים כל התנאים כמפורט לעיל, המבקשים למשוך (בן זוגו של הנפטר, הורהו או ילדו) יתבקשו למלא בקשה למשיכת כספים ובמסגרתה לחתום על כתב שיפוי ולצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות וספח של המבקשים למשוך.
 • צילום תעודת פטירה.
 • צילום המחאה/המחאה מבוטלת.

**הסכום האמור יתעדכן לפי שינוי השיעור במדד ב- 1 לינואר של כל שנה.

כמו-כן, בהתאם לתיקון 190 לחוק קופות הגמל, בנוסף למשיכת הכספים מוטב/יורש רשאי להעביר כספים המגיעים לו מקופת גמל לחיסכון מקופת גמל לתגמולים או מקופה אישית לפיצויים, ל"חשבון חדש" (חשבון גמל עצמאי), על שמו של המוטב/יורש בקופת גמל לחיסכון, שלא ניתן יהיה להפקיד אליו כספים נוספים. לפרטים נוספים לחצו כאן.

את הטפסים חתומים במקור בצירוף המסמכים המפורטים לעיל, יש לשלוח באמצעות הדואר למשרדנו בכתובת:

 • אנליסט קופות גמל בע"מ
  שד' רוטשילד 46, תל אביב 6688312
 • או לדוא"ל: anapidyonot@analyst.co.il

לפרטים נוספים, נציגי הקופה ישמחו לעמוד לרשותך בימים א-ה בין השעות
09:00 עד 16:30 בטלפון: 03-7147177 או בכתובת המייל: gemel@analyst.co.il.

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות
הצטרפות
*6646