קרן השתלמות

קרן השתלמות היא מכשיר השקעה לטווח בינוני לשכירים ולעצמאים. ככלל, הכספים בקרן השתלמות הופכים נזילים וניתנים למשיכה הונית ללא מס (בכפוף לתקרה) לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה. כל עוד לא נמשכו כספים מהחשבון, ניתן להמשיך ולהפקיד לחשבון כספים גם לאחר שחלפו 6 שנים, והכספים יהיו נזילים בכל עת. מרגע שמתבצעת משיכה אפילו אם היא חלקית, החשבון נסגר להפקדות חדשות והן מופנות לחשבון חדש שיהיה אף הוא נזיל לאחר שיחלפו 6 שנים.

פעולות אפשריות

להלן מגוון פעולות אפשריות לבחירתכם

הצטרפות דיגיטלית

הצטרפות דיגיטלית לקרן השתלמות

מעבר בין מסלולים

עמית רשאי להעביר כספים ממסלול למסלול או לחלק את כספי הקופה בין מספר מסלולים.

נכון להיום, קרן השתלמות היא המוצר הפנסיוני היחידי שניתן למשיכה בצורה הונית בפטור ממס רווחי הון (בכפוף לתקרה) ולוותק, ואין צורך להמתין עד גיל הפנסיה כדי ליהנות מהכספים. כמו-כן, ההפקדות לקרן ההשתלמות מוכרות לצרכי מס עבור עצמאים ומעסיקים.

הכספים המופקדים בקרן ההשתלמות, מושקעים על ידי מנהלי ההשקעה של אנליסט בשוק ההון במטרה להשיג תשואות שיגדילו את החיסכון. אנליסט מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון משתנות המתאימות לכל מגוון החוסכים, גילם והעדפות הסיכון. בכל שלב ניתן לעבור ממסלול השקעה אחד לאחר מבלי שהדבר יחשב אירוע מס וללא תשלום קנסות.

קרנות ההשתלמות שלנו

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול

 • נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול

 • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

 • נכסי המסלול יעקבו אחר מדד s&p500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע
  במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

שאלות ותשובות

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.

אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה – בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.