מידע לעמית

שיעור עלות שנתית צפויה

החל מ-1 לינואר 2024 ייכנסו לתוקפן הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הנוגעות לאופן הצגת העלות השנתית הצפויה לחוסכים במוצרי החיסכון ארוך הטווח.

לרשותך מחשבון שיסייע לך לקבל הערכה של שיעור העלות הכוללת הצפויה שבא תישא בשנה זו ביחס לכל מסלולי ההשקעה, בשל דמי ניהול והוצאות ישירות.

לפני שמתחילים חשוב להכין:

  1. דמי הניהול מצבירה/הפקדה שלך.
  2. מסלולי ההשקעה בקופות הגמל שבניהול החברה בהם כספיך צבורים.

העלות השנתית מחושבת כסכום של הרכיבים הבאים:

  • דמי ניהול מחיסכון – שיעור שנתי של דמי ניהול מחיסכון, כפי שמעודכן בחשבון  שלך.
  • דמי ניהול מהפקדה – שיעור של דמי ניהול מהפקדה, ככל שמעודכן בחשבון שלך, שיחושב על ידי חלוקת שיעור דמי הניהול מהפקדה ב-20.
  • הוצאות ניהול ישירות – שיעור ההוצאות הישירות הצפויות מבוסס על שיעור ההוצאות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני כפי שנגבו בפועל בשנת הכספים האחרונה לגביה ניתן פרסום באתר החברה בהתאם להוראות הדין (ונכון לתחילת שנת הכספים הנוכחית) ובהתאם לגובה מגבלת עמלת הניהול החיצוני שפרסם הגוף המוסדי באתר האינטרנט שלו לגבי שנת הכספים הנוכחית.

תשומת הלב כי הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.

מידע נוסף לעמיתקובץ להורדה
תקרות הפקדה לשנת המס 2024
תנאי הלוואה – ינואר 2024
תקרות הפקדה לשנת המס 2023
מידע למוטבים בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
מידע על מודל תלוי גיל