אנליסט מסלולית גמל מחקה מדד S&P 500

עיקרי מדיניות השקעה

"נכסי המסלול יעקבו אחר מדד s&p500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים."

גמל מחקה מדד S&P 500 מדיניות צפויה 2024
ALT TEXT

מספר קופה: 13855 | מועד תחילת הפעילות: 1/9/2022 | יתרת הנכסים (באלפי ש"ח): 248,973.89 | מידע ונתונים נכונים ליום ה-: 31/01/2024 | :

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 6.37% מזומנים ושווי מזומנים
 • 22.19% אגח ממשלתיות סחירות
 • 0.00% אג"ח קונצרניות סחירות
 • 70.36% מניות וני"ע סחירים אחרים
 • 0.00% פקדונות והלוואות
 • 1.08% השקעות אחרות

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.90%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.55% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.12% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 27.60% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.12% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.50%

אחזקות בולטות

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 9.9% הראל סל SP500
 • 9.8% קסם S&P 500 (4D) ETF
 • 9.5% תכלית 500 PR P&S
 • 9.4% MTF סל (S&P 500 (4D
 • 7.5% Ishares core s&p 500 etf
*למען הסר ספק יצוין כי המסלול כולו או חלקו חשוף למט"ח.

 

למידע נוסף

תשואות לפי אפיקים ודוחות חודשיים

רשימת נכסים רבעונית

הצהרה בנושא ESG