אנליסט גמל מסלול עוקב מדדים גמיש

עיקרי מדיניות השקעה

"נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג''ח קונצרני או אג''ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים בכפוף להוראות הדין. עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע."

גמל עוקב מדדים גמיש מדיניות צפויה 2024
ALT TEXT

מספר קופה: 14279 | מועד תחילת הפעילות: 1/1/2023 | יתרת הנכסים (באלפי ש"ח): 45,237.05 | מידע ונתונים נכונים ליום ה-: 31/01/2024 | :

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 4.92% מזומנים ושווי מזומנים
 • 15.54% אגח ממשלתיות סחירות
 • 0.00% אג"ח קונצרניות סחירות
 • 78.67% מניות וני"ע סחירים אחרים
 • 0.00% פקדונות והלוואות
 • 0.87% השקעות אחרות

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 96.20%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.43% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 36.87% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.13% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.05% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%

אחזקות בולטות

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 10.7% הראל סל NDX 100
 • 10.7% MTF סל Nasdaq 100 (4D)
 • 10.7% קסם NDX100 ETF
 • 10.7% תכלית סל (4D) ‏‏‏NASDAQ 100
 • 9.6% Consumer discretionary etf