אנליסט גמל מסלול משולב סחיר

עיקרי מדיניות השקעה

"נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג''ח קונצרני ואג''ח ממשלתי, בארץ ובחו''ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים, בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע."

אנליסט גמל משולב סחיר מדיניות צפויה 2024
ALT TEXT

מספר קופה: 14280 | מועד תחילת הפעילות: 1/1/2023 | יתרת הנכסים (באלפי ש"ח): 7,373.59 | מידע ונתונים נכונים ליום ה-: 31/01/2024 | :

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 12.63% מזומנים ושווי מזומנים
 • 0.89% אגח ממשלתיות סחירות
 • 40.87% אג"ח קונצרניות סחירות
 • 45.57% מניות וני"ע סחירים אחרים
 • 0.00% פקדונות והלוואות
 • 0.03% השקעות אחרות

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות:

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.45% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 9.59% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.14% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.07% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%

אחזקות בולטות

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 9.4% MTF סל )0A( תל גוב - כללי
 • 9.3% הראל קרן סל תא 125
 • 8.8% תכלית סל (B‏0) תל בונד מאגר
 • 8.5% Spdr s&p 500 etf trust
 • 8.5% Vanguard S&P 500 etf