אנליסט גמל ישראל

עיקרי מדיניות השקעה

"נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל לרבות מניות, אג''ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול."

אנליסט גמל ישראל מדיניות צפויה 2024
ALT TEXT

מספר קופה: 811 | מועד תחילת הפעילות: 31/1/1994 | יתרת הנכסים (באלפי ש"ח): 950,825.81 | מידע ונתונים נכונים ליום ה-: 31/01/2024 | :

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 5.91% מזומנים ושווי מזומנים
 • 7.70% אגח ממשלתיות סחירות
 • 24.41% אג"ח קונצרניות סחירות
 • 56.84% מניות וני"ע סחירים אחרים
 • 2.73% פקדונות והלוואות
 • 2.42% השקעות אחרות

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 49.43%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.54% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.03% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 11.68% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%

אחזקות בולטות

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 9.2% Spdr s&p 500 etf trust
 • 5.7% Invesco QQQ trust NAS1
 • 2.2% פיקדון לאומי אנליסט
 • 1.7% Ishares dax
 • 1.4% T 4 1/8 07/31/28