גמל אג"ח עד 10% במניות

עיקרי מדיניות השקעה

"נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול."

אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות מדיניות צפויה 2024
ALT TEXT

מספר קופה: 8128 | מועד תחילת הפעילות: 14/11/2013 | יתרת הנכסים (באלפי ש"ח): 50,239.40 | מידע ונתונים נכונים ליום ה-: 31/01/2024 | :

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 7.18% מזומנים ושווי מזומנים
 • 35.92% אגח ממשלתיות סחירות
 • 47.38% אג"ח קונצרניות סחירות
 • 7.66% מניות וני"ע סחירים אחרים
 • 0.02% פקדונות והלוואות
 • 1.84% השקעות אחרות

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 9.48%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.55% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 6.31% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.02% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%

אחזקות בולטות

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 3.7% ממשלתית צמודה 0726
 • 3.5% ממשל שיקלית 0928
 • 3.0% ממשלתית שקלית 1.00% 03/30
 • 3.0% ממשל צמודה 0527
 • 2.6% ממשלתית צמודה 0.5% 0529