אנליסט גמל אג"ח

עיקרי מדיניות השקעה

"נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו''ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול."

אנליסט גמל אג"ח מדיניות צפויה 2024
ALT TEXT

מספר קופה: 813 | מועד תחילת הפעילות: 31/3/2005 | יתרת הנכסים (באלפי ש"ח): 83,203.20 | מידע ונתונים נכונים ליום ה-: 31/01/2024 | :

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 6.84% מזומנים ושווי מזומנים
 • 44.79% אגח ממשלתיות סחירות
 • 45.55% אג"ח קונצרניות סחירות
 • 0.00% מניות וני"ע סחירים אחרים
 • 0.06% פקדונות והלוואות
 • 2.75% השקעות אחרות

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות:

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.55% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 4.79% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.01% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%

אחזקות בולטות

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 6.5% מלווה קצר מועד 125
 • 5.5% מלווה קצר מועד 714
 • 3.5% ממשלתית צמודה 0.5% 0529
 • 3.2% ממשלתי שקלית 0142
 • 3.0% גליל 5904