אנליסט גמל מניות

עיקרי מדיניות השקעה

"נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו''ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול."

אנליסט גמל מניות מדיניות צפויה 2024
ALT TEXT

מספר קופה: 814 | מועד תחילת הפעילות: 31/5/2003 | יתרת הנכסים (באלפי ש"ח): 2,294,711.69 | מידע ונתונים נכונים ליום ה-: 31/01/2024 | :

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 17.38% מזומנים ושווי מזומנים
 • 27.25% אגח ממשלתיות סחירות
 • 0.00% אג"ח קונצרניות סחירות
 • 53.68% מניות וני"ע סחירים אחרים
 • -0.12% פקדונות והלוואות
 • 1.81% השקעות אחרות

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 96.26%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.60% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.01% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 22.71% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.06% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.05% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%

אחזקות בולטות

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 8.4% Spdr s&p 500 etf trust
 • 7.4% Invesco QQQ trust NAS1
 • 7.1% Vanguard S&P 500 etf
 • 4.4% מלווה קצר מועד 1214
 • 3.6% מלווה קצר מועד 125