אנליסט גמל שקלי טווח קצר

עיקרי מדיניות השקעה

"נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול."

אנליסט גמל שקלי טווח קצר מדיניות צפויה 2024
ALT TEXT

מספר קופה: 815 | מועד תחילת הפעילות: 30/11/2003 | יתרת הנכסים (באלפי ש"ח): 65,133.93 | מידע ונתונים נכונים ליום ה-: 31/01/2024 | :

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 6.52% מזומנים ושווי מזומנים
 • 84.40% אגח ממשלתיות סחירות
 • 8.37% אג"ח קונצרניות סחירות
 • 0.00% מניות וני"ע סחירים אחרים
 • 0.00% פקדונות והלוואות
 • 0.72% השקעות אחרות

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות:

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.57% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.02% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 4.27% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.02% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%

אחזקות בולטות

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 8.5% מקמ 614
 • 8.0% מלווה קצר מועד 714
 • 7.6% מ.ק.מ. 414
 • 7.6% מקמ 524
 • 7.2% מלווה קצר מועד 214