אנליסט גמל מניות חו"ל

עיקרי מדיניות השקעה

"נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו''ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול."

אנליסט גמל מניות בחו"ל מדיניות צפויה 2024
ALT TEXT

מספר קופה: 817 | מועד תחילת הפעילות: 31/5/2003 | יתרת הנכסים (באלפי ש"ח): 882,786.77 | מידע ונתונים נכונים ליום ה-: 31/01/2024 | :

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 15.07% מזומנים ושווי מזומנים
 • 31.31% אגח ממשלתיות סחירות
 • 0.00% אג"ח קונצרניות סחירות
 • 51.99% מניות וני"ע סחירים אחרים
 • 0.00% פקדונות והלוואות
 • 1.62% השקעות אחרות

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 97.18%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.56% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.01% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 32.23% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.10% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.05% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%

אחזקות בולטות

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 9.5% Vanguard S&P 500 etf
 • 9.1% Spdr s&p 500 etf trust
 • 8.8% Invesco QQQ trust NAS1
 • 6.7% Ishares core s&p 500 etf
 • 3.9% B 04/18/24