אנליסט גמל חו"ל

עיקרי מדיניות השקעה

"נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו''ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול."

אנליסט גמל חו"ל מדיניות צפויה 2024
ALT TEXT

מספר קופה: 818 | מועד תחילת הפעילות: 31/3/2006 | יתרת הנכסים (באלפי ש"ח): 884,166.23 | מידע ונתונים נכונים ליום ה-: 31/01/2024 | :

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 19.75% מזומנים ושווי מזומנים
 • 34.17% אגח ממשלתיות סחירות
 • 15.31% אג"ח קונצרניות סחירות
 • 30.31% מניות וני"ע סחירים אחרים
 • 0.00% פקדונות והלוואות
 • 0.45% השקעות אחרות

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 43.10%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.56% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.01% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 18.30% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.10% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%

אחזקות בולטות

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 9.2% Vanguard S&P 500 etf
 • 8.8% Spdr s&p 500 etf trust
 • 5.9% Ishares core s&p 500 etf
 • 5.7% T 2 7/8 08/15/28
 • 5.3% T 0.625 15/05/2030