אנליסט גמל מסלול לבני 50 עד 60

עיקרי מדיניות השקעה

"הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול, בכפוף להוראות הדין"

אנליסט גמל לבני 50 60 מדיניות צפויה 2024
ALT TEXT

מספר קופה: 9731 | מועד תחילת הפעילות: 1/1/2016 | יתרת הנכסים (באלפי ש"ח): 2,512,913.65 | מידע ונתונים נכונים ליום ה-: 31/01/2024 | :

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 20.64% מזומנים ושווי מזומנים
 • 26.50% אגח ממשלתיות סחירות
 • 21.84% אג"ח קונצרניות סחירות
 • 29.13% מניות וני"ע סחירים אחרים
 • 0.47% פקדונות והלוואות
 • 1.42% השקעות אחרות

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 43.68%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.58% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.08% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 12.22% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%

שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%

אחזקות בולטות

מידע ונתונים נכונים ליום ה-31/01/2024

 • 6.0% Spdr s&p 500 etf trust
 • 3.0% Invesco QQQ trust NAS1
 • 2.8% ממשלתית שקלית 1.3% 04/32
 • 2.1% מלווה קצר מועד 125
 • 1.9% מלווה קצר מועד 314