תמונת אווירה לבנה תמונת אווירה לבנה

תנאי שימוש באתר בית ההשקעות אנליסט

הגלישה והשימוש באתר אנליסט ("האתר"), על השירותים השונים שינתנו בו ו/או באמצעותו, מעת לעת, הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר מהווה אישור והסכמה לתנאי השימוש שלהלן. אין לגלוש באתר אם אינך מסכים לתנאים האמורים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורך נוחיות הקריאה והם מופנים לגברים ונשים כאחד.

אתר זה אינו מיועד לשימוש או הפצה בכל מדינה, שבה שימוש או הפצה כאמור עלול להיות בניגוד לדין החל באותה מדינה.

 1. אין לראות במידע הכלול באתר משום ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות או תחליף כלשהו לייעוץ אישי לכל אדם לפי צרכיו ונתוניו האישיים. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ אישי ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.
 2. כל מידע באתר לגבי ניירות ערך, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות ו/או מכשירים פיננסיים אין בו כדי להוות המלצה או ייעוץ באשר לרכישה, מכירה, החזקה ו/או כל פעולה אחרת בהם ואין להסתמך עליו בפעולות כאמור.
 3. רכישת ניירות ערך ו/או יחידות השתתפות בקרנות נאמנות תיעשה על פי תשקיף בתוקף ודוחות מיידים שפורסמו לפי העניין בלבד, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע, והתשקיף בצירוף הדוחות כאמור לעיל ורק הם מהווים את המסמך המחייב הבלעדי לרכישת ניירות ערך ויחידות ההשתתפות.

תשקיפים המצויים באתר נכונים לתאריך התשקיף. על המשתמש לעקוב אחר שינויים ו/או עדכונים שמפרסם מעת לעת מנפיק נייר הערך באתר הדיווחים הרשמי של רשות ניירות ערך (מערכת המגנ"א) שכתובתו  http://www.magna.isa.gov.il/ ובאתר הדיווחים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (מערכת המאיה) שכתובתו http://maya.tase.co.il.

 1. שימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ וחברות הבת שלה ("אנליסט") אינה מבטיחה את מידת הדיוק, השלמות, העדכניות וההתאמה של המידע לצרכים ספציפיים. אנליסט, בעלי מניותיה, נושאי המשרה שלה, נציגיה ועובדיה אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר או מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר, וכן ממעשים או ממחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר, בהכנתו, בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן, הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר.
 2. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כפי שמצוין באתר. בכפוף לדין החל, אנליסט אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול באתר. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את ההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר.
 3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי אנליסט, יקבע המידע כפי שרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי אנליסט, לפי העניין.
 4. ידוע לי כי האתר בכללותו, לרבות כל הנתונים והמידע המופיעים בו מתקבלים בחלקם מצדדים שלישיים, עשויים להשתנות מעת לעת ומועמדים לרשות המשתמש כפי שהם (AS IS). אנליסט אינה אחראית לנכונות ושלמות נתונים ומידע כאמור.
 5. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. אנליסט אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על ידי "וירוסים". שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופים לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה תוכנה.
 6. אנליסט לא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר או מאי יכולת לעשות שימוש באתר, לרבות פריצות או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת אנליסט. ככל שניתנו לך אמצעי אבטחת מידע לצורך השימוש באתר, הינך נדרש לשמור בסודיות אמצעים אלה ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם.
 7. אנליסט לא תהיה אחראית בשום מקרה למידע המצוי באתרים אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים והמקושרים לאתר באמצעות קישורים אלקטרוניים (“Links”). לאנליסט אין כל שליטה על קישורים אלו ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי אנליסט לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. אנליסט לא תישא באחריות לתוכן, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם, וכן לא תישא באחריות לנזקים, מכל מין שהוא, שייגרמו למשתמש עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אילו.
  11. ידוע למשתמש כי אנליסט אוספת מידע אודות המבקרים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים הניתנים באמצעות האתר. כמו כן, אנליסט עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ולנתח אותו לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיו, ואין לו התנגדות לכך.
 8. כל מידע שנמסר על ידי המשתמש באתר, נמסר מהסכמתו מרצונו המלאים. ידוע למשתמש והמשתמש מסכים בזה, כי המידע הנמסר על ידו באתר יישמר במאגרי המידע של אנליסט וישמש לצרכים סטטיסטיים פנימיים, עיבוד המידע המצוי במאגרים, דיוור ישיר, ולצורך הצעת מוצרים או שירותים של אנליסט. כמו כן, בעצם מסירת מידע באתר, מסכים המשתמש, כי בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אנליסט תהא רשאית להעביר את המידע שמסר לכל צד שלישי כלשהו, ככל שהדבר יידרש על פי דין ו/או הוראת רשות מוסמכת ו/או לצורך מתן שירותים ו/או במקרה של הפרה של תנאי השימוש על ידי המשתמש.
 9. לאנליסט הזכות לשנות מעת לעת את הוראות ותנאי השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את המשתמש ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מאנליסט בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
 10. בכפוף לדין, אנליסט שומרת לעצמה את הזכות להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר מעת לעת, ולצורך כך – גם להפסיק את פעילותו של האתר מפעם בפעם לצורכי תחזוקה. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי אנליסט בגין שינויים מסוג זה.
 11. אין באמור בתנאי שימוש אלו כדי לגרוע מהאמור בכל הסכם אחר בין המשתמש ובין אנליסט.
 12. אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים בישראל ו/או בחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על פי דינים אלו, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות
הצטרפות
*6646