קרנות גידור בנאמנות

קרנות גידור בנאמנות – מנוהלות על ידי מנהלי השקעות מקצועיים תוך שימוש במגוון אפיקי השקעה / אסטרטגיות מסחר ואמצעי גידור פיננסים.

יתרונות השקעה קרנות גידור בנאמנות מבית אנליסט*:

 • ניהול באמצעות בית השקעות ותיק ובעל ניסיון של מעל 35 שנה.
 • ניהול ע"י מנהל השקעות מוביל ואחד מהבעלים – מר שמואל לב.
 • מאפשר חשיפה לאסטרטגיות שונות שלא מתאפשרת באמצעות קרן נאמנות רגילה.
 • היעדר יצירות פדיונות יומי מאפשר בניית תיק לטווח רחוק ופוזיציות ואסטרטגיות שאינן מתאפשרות בקרן נאמנות רגילה.
 • יכולת להוסיף גיוון לפורטפוליו הקיים של הלקוח.

*להערכת מנהל הקרן

קרנות גידור

שם הקרןהרחבהמספר נייר הערךסיווג הקרן בפרסוםקישור לרכישהפרטים נוספיםמידע נוסף
אנליסט (5D) נדל"ן ישראל – חו"ל Multi Strategy – קרן גידור בנאמנות1194356 קרן גידור בנאמנותקישור לרכישהפרטים נוספים
אנליסט (6D) מניות Multi Strategy – קרן גידור בנאמנות1194364 קרן גידור בנאמנותקישור לרכישהפרטים נוספים

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן. *רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים במידיים בלבד. *אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *אין בתשואות הקרן בעבר כדי להבטיח על תשואה דומה בעתיד.

*שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה למטה. *ט.ל.ח אג"ח שאינן בדירוג השקעה- אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו.

לקרנות שאינן בעלות סימן קריאה- במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום החישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה (למעט בקרנות הנאמנות: אנליסט ((OB) מודל דירוג פנימי ואנליסט (OA) אג"ח ללא מניות, בהן יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה ולמעט אנליסט (0O) כספית שקלית ואנליסט (00) כספית שבהן יש להתאים את מדיניות ההשקעות באופן מיידי.

"סימן הקריאה בשם הקרן מציין, כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מחשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן:"חשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השנייה"), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

כאשר על פי מדיניות ההשקעה של הקרן, הקרן עשוייה להיות חשופה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל – השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל וחשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השנייה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות.

כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן: בקרן סוג 3 לצורך עמלות הפצה: שיעור החשיפה לבנק או ברוקר בקבוצה השנייה מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השנייה עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה למניות);

בקרן סוג 1 או 4 לצורך עמלות הפצה: שיעור החשיפה לבנקים או ברוקרים בקבוצה השנייה עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה:"קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה" – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי."אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB- (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB – (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. "אג"ח של חברות נטולת זיקה לישראל" –אגרות חוב, למעט אגרות חוב בדירוג AAil (דהיינו, לא כולל AAil מינוס או דירוג מקביל לו) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, שהונפקו על ידי חברה נטולת זיקה לישראל (כהגדרתה להלן).

"חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר לישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הוא תושב ישראל, ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל; ובלבד שאם אגרות חוב של החברה האמורה היו רשומה למסחר בבורסה בישראל ביום 6.11.21 היא תחשב כ"חברה נטולת זיקה לישראל" רק החל מיום 7.11.24."

פרופיל חשיפה

לנוחיותך, להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות ולמטבע חוץ, בערכו המוחלט , לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפת בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח 2007:

מקרא פרופיל חשיפה למניות

 • 0 ללא חשיפה למניות
 • 1 חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט
 • 2 חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט
 • 3 חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט
 • 4 חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט
 • 5 חשיפה של עד 200% למניות בערך מוחלט
 • 6 חשיפה של מעל 200% למניות בערך מוחלט

מקרא פרופיל חשיפה למט"ח

 • 0 ללא חשיפה למט"ח
 • A חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
 • B חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
 • C חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
 • D חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט
 • E חשיפה של עד 200% למט"ח בערך מוחלט
 • F חשיפה של מעל 200% למט"ח בערך מוחלט

לשם הדוגמא: קרנית ת"א 100(B4 )קרן נאמנות*

הערך 4 מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך המוחלט, של עד 120 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן למניות. הערך B מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך המוחלט, של עד 30 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן למטבע חוץ.