מילון מושגים

מונחים בשוק ההון

מונחים הקשורים במוצרים פיננסיים

מונחים הקשורים במימוש זכויות כלכליות ומיסוי

מונחים מאקרו כלכליים

נשמח לעמוד לרשותך בכל דבר ועניין בטלפון ובאימייל | analyst@analyst.co.il | *6646 אין באמור כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל כולל הערות, אומדנים ו/או תחזיות ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית והינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ו/או חברה הקשורה למי מהן, במישרין ו/או בעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו למי שמסתמך על האמור לעיל. האמור לעיל הינו על דעת הכותבים בלבד ומשקף את הבנתם למועד זה. ט.ל.ח

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646