קופת גמל לחיסכון

שאלות ותשובות שכדאי להכיר

תשובות לשאלות נפוצות

הבהרות: (1) בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי והוראות הדין. (2) בכפוף לתשלום מס רווח הון כדין. (3) בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, תקנון הקופה ונהלי החברה. היוון "קצבה מזכה" כפוף לאישור פקיד השומה. (4) משיכת כספים הונית מקופת הגמל כפופה לתשלום מס רווח הון כדין ותתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. (5) סך כל ההפקדות השנתיות בכל קופות הגמל להשקעה בכל החברות המנהלות, לכל חוסך, מוגבל ל-₪79,005 (נכון לשנת 2024) בכל שנת כספים. סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונות בכל קופות הגמל להשקעה, והוא יעודכן מידי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור בדף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646