תמונת אווירה לבנה תמונת אווירה לבנה

מידע למעסיקים – קופה מרכזית לפיצויים

מעסיק נכבד,

בחודש אוקטובר 2017 פרסמה רשות שוק ההון את חוזר העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים2017-9-16 (להלן: "חוזר שוק ההון)" חוזר שוק ההון מהווה חוזר משלים לחוזר רשות המיסים 4/17.

החוזר מאפשר למעסיק לנייד כספים מחשבונו בקופה מרכזית לפיצויים לעובדי 2007 בלבד המועסקים אצלו לרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה על שם העובד.

מיהו "עובד 2007" – עובד שתחילת העסקתו לפני 31.12.2007 ועדיין מועסק אצל המעסיק.

התנאים הנדרשים לצורך ניוד כספי קופה מרכזית לפיצויים:

  1. אישור רואה החשבון מטעמו של המעסיק שיכיל בין היתר את הפרטים הבאים:
   • רשימת העובדים אליהם מבקש המעסיק להעביר כספים לחשבונותיהם בקופת הגמל לקצבה. הרשימה תכלול:
   • שם פרטי ושם משפחה
   • מספר תעודת זהות
   • תאריך לידה
   • כתובת
   • שיעור העברה מתוך סכום העברה הכולל בגין עובדי 2007
   • סכום ההעברה לעובדי 2007 והצהרה כי הסכום כאמור עומד בתנאים שנקבעו בהוראות החוזר;
   • אישור כי העובד אשר הכספים מועברים לחשבונו הינו עובד 2007;
   • אישור כי חלוקת הכספים בין העובדים נעשתה בהתאם לסעיפים (3) ו-(4) לחוזר ואשר על פיהם חלוקת הכספים הינה בהתאם לסכום שרשאי מעסיק להעביר למרכיב הפיצויים של עובד מסוים וכי ההעברה תתבצע רק בתנאי שנותרה חבות למעסיק בשל אותו עובד.
  2. העברת הכספים מקופה מרכזית לפיצויים תתבצע רק לקופת גמל אישית לפיצויים של העובד באותו גוף מנהל.
  3. ככל שלעובד לא קיימת קופת גמל אישית לפיצויים בגוף המנהל, יפתח חשבון חדש על שם העובד ללא צורך בטופס הצטרפות. במקרה זה, הכספים יועברו אל מסלול ברירת מחדל, בהתאם לגיל העמית ( מסלול תלוי גיל)
  4. החברה המנהלת תשלח הודעה למעסיק ולעובד אודות העברת הכספים תוך 15 ימי עסקים ממועד השלמת העברה.

לנוחיותך, מצ"ב הנוסח המלא הנדרש לאישור רואה חשבון לביצוע העברת הכספים.

מסמכים

מסמךקובץ להורדה
חוזר מס הכנסה 4/2017-יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
חוזר גופים מוסדיים 2017-9-17 העברת כספים בין קופות גמל
בקשת מעסיק להעברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים לקופות אישיות לפיצויים על שם העובד
הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646