בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.
 • 3.12% תשואה מתחילת השנה
 • 11.85% תשואה 12 חודשים אחרונים
 • 4.60% תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 • 5.89% תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 • 1.44% מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
מספר קופה: 11366
מועד תחילת הפעילות: 17/01/2017
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 153,632.21
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 48.06%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.01% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 •   שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 11.14% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 0.23%

אחזקות בולטות

 • 9.1% Spdr s&p 500 etf trust
 • 3.7% Invesco QQQ trust NAS1
 • 3.2% מ.ק.מ. 315
 • 2.0% T 4 1/8 07/31/28
 • 1.7% ממשלתית צמודה 0.5% 0529
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024