בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P 500

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד s&p500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.
 • 10.10% תשואה מתחילת השנה
 • 26.66% תשואה 12 חודשים אחרונים
 •   תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 •   תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 •   מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
מספר קופה: 13853
מועד תחילת הפעילות: 01/09/2022
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 1,029,108.33
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.59%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.61% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 28.00% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.11% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 2.00%

אחזקות בולטות

 • 10.2% הראל סל SP500
 • 10.0% קסם S&P 500 (4D) ETF
 • 10.0% תכלית 500 PR P&S
 • 9.8% MTF סל (S&P 500 (4D
 • 7.2% INVESCO S&P 500 UCITS ETF
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024