עמוד רכישה

שימו לב!
לפני בחירת הבנק יש לאשר את ההצרה המשפטית

הנני מאשר ומתחייב בזאת כי חברת אנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול בע"מ ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בענין ניירות הערך שפרטים לגביהם מוצגים באתר האינטרנט של החברה וכי לחברה אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך אלה באתרי הבנקים / המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד הקבוצה ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה. אני מצהיר ומאשר כי חברת אנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול בע"מ ו/או מי מטעמה אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה (להלן: "המידע") ולכל פעולה מכל סוג המתבצעת באתרים אלו וכי לא אטען בכל שלב כל טענה בגין האמור לעיל כנגד חברת אנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול בע"מ ו/או מי מטעמה. בשים לב לאמור לעיל, אני פוטר בזה את את חברת אנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לכל פעולה שאבחר לבצע באתרי הבנקים, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, אם יגרם לי, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע ו/או מהשימוש באתרי הבנקים / מסחר וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי חברת אנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול בע"מ, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים הנעשים באתרי המסחר/ הבנקים.