בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט מרכזית לפיצויים כללי

עיקרי מדיניות השקעה

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.
 • 3.13% תשואה מתחילת השנה
 • 11.98% תשואה 12 חודשים אחרונים
 • 4.01% תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 • 5.72% תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 • 1.68% מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
מספר קופה: 118
מועד תחילת הפעילות: 31/01/1995
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 346,856.22
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 51.31%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.29% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 •   שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 11.93% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.50%

אחזקות בולטות

 • 4.8% Spdr s&p 500 etf trust
 • 4.0% Invesco QQQ trust NAS1
 • 2.6% מ.ק.מ. 315
 • 2.2% T 4 1/8 07/31/28
 • 2.0% B 10/10/24
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024