בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט גמל להשקעה פאסיבי- כללי

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 • 3.58% תשואה מתחילת השנה
 • 11.84% תשואה 12 חודשים אחרונים
 • 3.73% תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 • 4.91% תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 • 1.08% מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
מספר קופה: 7843
מועד תחילת הפעילות: 01/12/2016
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 14,908.32
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.66% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 11.90% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.08% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.05% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%

אחזקות בולטות

 • 7.0% פסגות ETF תא 125
 • 7.0% הראל קרן סל תא 125
 • 6.6% ) תל בונד מאגר0A) ETF קסם
 • 6.6% MTF תל בונד-מאגר
 • 6.6% תכלית סל (B‏0) תל בונד מאגר
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024