בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט גמל מסלול עוקב מדדים גמיש

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג''ח קונצרני או אג''ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים בכפוף להוראות הדין. עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.
 • 7.74% תשואה מתחילת השנה
 • 34.51% תשואה 12 חודשים אחרונים
 •   תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 •   תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 •   מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
מספר קופה: 14279
מועד תחילת הפעילות: 01/01/2023
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 81,148.63
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.20%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.43% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 36.87% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.13% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.05% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%

אחזקות בולטות

 • 10.3% Ishares phlx sox semicon
 • 10.0% תכלית סל (4D) ‏‏‏NASDAQ 100
 • 9.6% SPDR COMM SERV SELECT
 • 9.1% הראל סל NDX 100
 • 9.1% MTF סל Nasdaq 100 (4D)
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024