בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט גמל מסלול לבני 50 ומטה

עיקרי מדיניות השקעה

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול, בכפוף להוראות הדין
 • 3.35% תשואה מתחילת השנה
 • 13.33% תשואה 12 חודשים אחרונים
 • 4.55% תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 • 6.77% תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 • 2.04% מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
מספר קופה: 9730
מועד תחילת הפעילות: 01/01/2006
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 2,328,475.35
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 56.36%

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.60% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.02% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 14.28% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%

אחזקות בולטות

 • 6.0% Spdr s&p 500 etf trust
 • 3.2% Invesco QQQ trust NAS1
 • 2.6% ממשלתית שקלית 1.3% 04/32
 • 2.2% Ishares core s&p 500 etf
 • 2.2% Vanguard S&P 500 etf
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024