בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול, יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, אחר מדדי מניות ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
 •   תשואה מתחילת השנה
 •   תשואה 12 חודשים אחרונים
 •   תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 •   תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 •   מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 01/07/2024

שם המסלול, עיקרי מדיניות ההשקעה ומדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2024 מעודכנים ליום 1.7.2024

מספר קופה: 15312
מועד תחילת הפעילות: 01/07/2024
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 0.00
מידע ונתונים נכונים ליום: 01/07/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 01/07/2024

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 •   שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 •   שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 •   תשואה נומינלית ברוטו
 •   שיעור הוצאות לניהול השקעות
 •   מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות:  
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה:  

אחזקות בולטות

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
מידע ונתונים נכונים ליום 01/07/2024