בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
 • 1.30% תשואה מתחילת השנה
 • 4.53% תשואה 12 חודשים אחרונים
 • 1.91% תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 • 1.18% תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 • -0.12% מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
מספר קופה: 1535
מועד תחילת הפעילות: 29/01/2012
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 97,481.35
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.56% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 •   שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 4.27% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.01% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.20%

אחזקות בולטות

 • 10.0% מקמ 614
 • 9.6% מ.ק.מ. 315
 • 8.2% מלווה קצר מועד 714
 • 7.5% אגח ממשלתית קצרה 11/24
 • 7.3% מלווה קצר מועד 125
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024