בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

השתלמות אג"ח עד 10% במניות

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול.
 • 1.15% תשואה מתחילת השנה
 • 5.92% תשואה 12 חודשים אחרונים
 • 1.24% תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 • 2.14% תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 • 0.00% מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
מספר קופה: 8129
מועד תחילת הפעילות: 25/11/2013
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 58,854.27
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.60% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 •   שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 6.29% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.50%

אחזקות בולטות

 • 3.9% גליל 5904
 • 3.4% ממשל שיקלית 0928
 • 3.3% ממשל צמודה 0527
 • 3.2% ממשלתית צמודה 0726
 • 2.9% Spdr s&p 500 etf trust
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024