בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו''ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
 • -0.09% תשואה מתחילת השנה
 • 3.02% תשואה 12 חודשים אחרונים
 • -0.32% תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 • 0.46% תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 • -1.08% מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
מספר קופה: 973
מועד תחילת הפעילות: 12/11/2008
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 42,240.90
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.56% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 •   שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 3.56% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.02% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.20%

אחזקות בולטות

 • 8.8% ממשל צמודה 1025
 • 7.3% מ.ק.מ. 315
 • 6.8% ממשל צמודה 0527
 • 6.5% ממשלתית צמודה 0.5% 0529
 • 6.4% ממשלתי שקלית 0142
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024