בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט גמל מסלול משולב סחיר

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג''ח קונצרני ואג''ח ממשלתי, בארץ ובחו''ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים, בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.
 • 3.42% תשואה מתחילת השנה
 • 10.88% תשואה 12 חודשים אחרונים
 •   תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 •   תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 •   מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024
מספר קופה: 14280
מועד תחילת הפעילות: 01/01/2023
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 10,507.65
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.45% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 9.59% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.14% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.07% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%

אחזקות בולטות

 • 9.1% הראל קרן סל תא 125
 • 9.0% MTF סל )0A( תל גוב - כללי
 • 8.5% תכלית סל (B‏0) תל בונד מאגר
 • 8.3% Vanguard S&P 500 etf
 • 8.3% Spdr s&p 500 etf trust
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2024