בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט גמל אשראי ואג"ח

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: פיקדונות, אג"ח סחירות ושאינן סחירות לרבות אג"ח הכוללות רכיב המרה, וני"ע מסחריים, שהנפיקו תאגידים או ממשלות, הלוואות שאינן סחירות שהועמדו לתאגידים ולפרטיים, קרנות השקעה וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
 • 0.66% תשואה מתחילת השנה
 • 3.67% תשואה 12 חודשים אחרונים
 • 0.33% תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
 • 1.43% תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
 • -0.60% מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/05/2024

ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל אג"ח" ל"אנליסט גמל אשראי ואג"ח". כמו כן, מוזג מסלול "אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות" (מ"ה 8128) לתוך מסלול זה. לפירוט בנושא לחצו כאן. לעמוד מסלול אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות לחצו כאן.

שם המסלול, עיקרי מדיניות ההשקעה ומדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2024 מעודכנים ליום 1.7.2024

מספר קופה: 813
מועד תחילת הפעילות: 31/03/2005
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 97,337.74
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/05/2024

התפלגות נכסים

מידע ונתונים נכונים ליום 30/05/2024

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

 • 0.55% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
 • 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
 • 4.79% תשואה נומינלית ברוטו
 • 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
 • 0.01% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%

אחזקות בולטות

 • 5.6% מלווה קצר מועד 125
 • 4.8% מלווה קצר מועד 714
 • 3.7% מלווה קצר מועד 515
 • 2.9% ממשלתית צמודה 0.5% 0529
 • 2.6% ממשל צמודה 1025
מידע ונתונים נכונים ליום 30/05/2024